2021-05-10

Stor klimatnytta att använda slaggrus som konstruktionsmaterial

Vid avfallsförbränning uppstår rester som består av aska, metaller, glas och sand. Efter krossning och siktning får man ett material som lämpar sig bra som konstruktionsmaterial, så kallat slaggrus. Klimatnyttan av att ersätta krossat berg eller naturgrus med slaggrus är stor, visar en livscykelanalys som IVL har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.

– Slaggrusets geotekniska egenskaper lämpar sig väl som till exempel förstärkning i vägar, parkeringar och andra asfalterade ytor, säger Anna Fråne, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Trots det finns få exempel på tillämpningar i Sverige. Oftast stannar slaggruset kvar på avfallsanläggningarna som täckmaterial eller konstruktionsmaterial. I många andra länder i Europa, till exempel i Tyskland, Nederländerna och Danmark, är situationen en annan och slaggrus används frekvent i olika typer av infrastrukturprojekt.  

I Sverige är istället krossat berg det vanligaste ballastmaterialet att använda inom väg- och järnvägsbyggande, liksom vid tillverkning av asfalt. På uppdrag av Avfall Sverige har IVL beräknat klimatnyttan med att använda slaggrus istället för krossat berg, jämfört med att deponera det. 

– Det är helt klart klimatmässigt fördelaktigt att använda slaggrus som konstruktionsmaterial jämfört med att deponera det, men klimatnyttan minskar förstås om slaggruset måste transporteras långt, säger Anna Fråne. 

Klimatnyttan med att använda slaggrus som konstruktionsmaterial är enligt studien sju kilo koldioxidekvivalenter per ton slagg, vilket motsvarar i storleksordningen 7 000 ton koldioxidekvivalenter årligen sett till all slagg från avfallsförbränning som genereras i Sverige. 

Som jämförelse ger en svensk i snitt upphov till nio ton koldioxidekvivalenter per år från konsumtion av varor och tjänster. I genomsnitt i Sverige blir 15 – 20 viktprocent av mängden inkommande avfall till energiåtervinning slagg.

– Innan slaggruset används som konstruktionsmaterial sorteras metaller ut, vilket i sig ger en miljövinst eftersom vi slipper bryta nya metaller som ger upphov till stora mängder osynligt avfall. Att använda slaggrus som klassas som icke-farligt avfall har stor potential att på spara på naturresurser och transporter, Johan Fagerqvist, rådgivare på Avfall Sverige.

I denna rapport har enbart klimatpåverkan undersökts och inte andra miljöaspekter som eventuell lakning av metaller och salter, då detta gjorts i tidigare rapporter.  

Här hittar du rapporten Klimatnytta med att använda slaggrus som konstruktionsmaterial - Redovisning av livscykelanalys

Senast uppdaterad - 2022-08-17

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Atervinningsstation

2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en portal där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling.…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer