33 förslag till ett mer cirkulärt Sverige

Delegationen för cirkulär ekonomi har levererat flera förslag till regeringen, som ska bidra till en bättre resurshushållning. Förslagen är ett inspel till regeringens kommande handlingsplan för cirkulär ekonomi och spänner över ekonomiska incitament, regelverk, forskning, kultur och attityder. 

Ett förslag som väcker intresse är en utredning om hur ett Bonus Malussystem för avfall kan utformas. Tanken är att det ska kunna öka möjligheterna för återvunnet material att konkurrera med billigare jungfruligt material, vilket särskilt skulle gynna plast. Delegationen menar att det finns vinster att hämta om uppkomsten av avfall beläggs med en malus – en straffavgift – och att full cirkularitet innebär att en bonus betalas ut. På så sätt skulle systemet kunna driva innovation och utvecklingen mot ökad resurseffektivitet.

Några andra nedslag i Delegationen förslag:

  • En breddning av klimatklivet, alternativt ett särskilt stöd i form av ett cirkulärt ekonomikliv.
  • En handbok för återvinning i byggändamål av bland annat slaggrus.
  • Ökad återföring av fosfor och andra näringsämnen och stöd till teknikutveckling på området.
  • Tydligare krav på användning av återvunnet material i byggsektorn.
  • Bidrag till företag som investerar i cirkulära lösningar och särskilt stöd för att skala upp tekniker för återvinning av textil.
  • Mål inom det nationella miljömålssystemet för resurseffektivitet.

– Avfall Sverige har haft möjlighet att föra in synpunkter och flera av inspelen ligger väl i linje med hur Sveriges kommuner under årtionden har arbetat med resurshushållning och med att förflytta fokus uppåt i avfallshierarkin mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning. Det presenteras också flera intressanta förslag. Vi ser nu fram mot att regeringen presenterar sin handlingsplan, och hoppas på ett helhetsgrepp på hur resurser kan utnyttjas bättre och effektivare, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Delegationen för cirkulär ekonomi inrättades av regeringen 2018 för att nationellt och regionalt stärka omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Delegationen ska också fungera som ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Ett slutbetänkande ska lämnas den 1 mars 2021.
 


Skriv ut:

Datum