Ändrad förordning för enklare spårbarhet på plats

Den 12 november informerade Avfall Sverige om att regeringen hade beslutat om vissa lättnader kring kraven på spårbarhet av farligt avfall. Ändringarna har nu offentliggjorts och träder i kraft den 1 december 2020. 

Undantag för yrkesmässiga transportörer 
6 kap. 22 § avfallsförordningen:
När det gäller farligt avfall från hushåll gäller skyldigheten att anteckna uppgifter och lämna uppgifter till avfallsregistret inte längre en transport till en återvinningscentral. 

Detta undantag gäller endast transporter som utförs av kommunen eller någon som kommunen anlitar från 

  1. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall eller 
  2. en fastighet där avfallet har producerats.

Enligt tidigare uppgifter från Miljödepartementet till Avfall Sverige är ett exempel på ”obemannade insamlingsplatser” batteriholkar och ett exempel på ”mobila bemannade insamlingsplatser” ambulerande farligt avfall-insamling med lastbil. Med en ”fastighet där avfallet har producerats” avses till exempel den fastighet där ett hushåll finns, såväl enfamiljs- som flerfamiljsfastigheter. 

6 kap. 23 § avfallsförordningen:
När det gäller farligt avfall som har producerats av hushåll ska uppgifter enligt 6 kap. 2 § avfallsförordningen (se de fem aspekter som anges där) antecknas senast två dagar efter att avfallet har lämnats till en behandlare. 

Även detta undantag gäller endast transporter som utförs av kommunen eller någon som kommunen anlitar från 

  1. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall eller 
  2. en fastighet där avfallet har producerats. 

Undantag för insamlare
När det gäller farligt avfall från hushåll gäller skyldigheten att anteckna uppgifter och lämna uppgifter till avfallsregistret inte längre insamling på en återvinningscentral eller en obemannad eller mobil bemannad insamlingsplats. 

Undantaget gäller endast när kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall som lämnas av 

  1. hushåll eller 
  2. en transportör som transporterar avfall från 
    a. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall eller 
    b. en fastighet där avfallet har producerats. 

– Avfall Sverige välkomnar de undantag avseende anteckning och registrering avseende farligt avfall från hushåll som har beslutats av regeringen, säger Sven Lundgren, chefsjurist på Avfall Sverige. 

Transportdokument
Samtidigt som lättnader alltså införs vad gäller anteckningsskyldigheten skärper regeringen kraven genom att det nu även ska krävas transportdokument vid transport av farligt avfall från hushåll. Transportdokument ska upprättas av den som i yrkesmässig verksamhet transporterar farligt avfall som har lämnats av hushåll. Regeringen hänvisar till att kravet på att transportdokument ska finnas vid den här typen av transporter följer av avfallsdirektivet. 

Detta innebär krav på transportdokument för till exempel insamling av farligt avfall från batteriboxar, påhängsbehållare för smått elavfall på fyrfackskärl eller insamling av smått elavfall i olika typer av behållare i anslutning till exempelvis livsmedelsbutiker. 

Naturvårdsverket har ett bemyndigande att meddela föreskrifter och kan reglera lättnader som innebär att kraven blir rimliga för dessa transporter. Avfall Sverige kommer att följa upp frågan om lättnader med Naturvårdsverket. Det är viktigt att den fastighetsnära insamlingen av smått elavfall och farligt avfall liksom insamling i anslutning till butiker i kommunal regi av sådant avfall kan fortgå. Utan undantag finns risken att kommuner gör bedömningen att den administrativa bördan blir för stor för att fortsätta med dylik insamling. 

Läs mer: Ändrings-SFS 2020:937 till avfallsförordningen (2020:614).

Regeringens pressmeddelande 12 november


Skriv ut:

Datum