Återvinningen viktig roll för hållbar plastanvändning

Naturvårdsverket har nu presenterat Sveriges färdplan för hållbar plastanvändning. Här framgår att vi har en lång väg att färdas, men många styrmedel och tekniker är redan på plats och genom bred samverkan finns goda möjligheter att skapa bra lösningar.

Målet är att plast ska användas på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage. På så sätt ska vi nå en ökad resurshushållning och minskad negativ miljöpåverkan inklusive minskad klimatpåverkan. Men det kräver betydande förändringar.

Vi behöver tänka om helt i designfasen av många produkter och ändra på befintliga affärsmodeller. Vidare måste återvinningen öka från dagens cirka åtta procent till att mer än hälften av all förbrukad plast återvinns till ny råvara.

Färdplanen efterlyser teknikutveckling för sortering och behandling av plastavfall, såväl mekanisk som kemisk, liksom nya samarbeten för att öka flödena till återvinning. Vi måste också utveckla system och metoder för avancerad eftersortering av restavfall, liknande den anläggning som Sörab och Stockholm Exergi invigde i våras. Möjligheterna till separat insamling av vissa plastavfallsfraktioner måste ses över. 

Generellt behövs också en djupare kunskap kring materialflöden inklusive information om innehåll av farliga ämnen och hur olika val påverkar varandra som stöd för utveckling av infrastruktur, andra investeringar och styrmedelsutveckling. 

– Färdplanen är tänkt att agera katalysator till en förändring i rätt riktning. Jag tror att den kan bli ett värdefullt redskap för att påskynda utvecklingen. Avfallsledet har en viktig roll, jag har exempelvis stora förhoppningar om att kraven på bostadsnära insamlingen av förpackningar kommer att förbättra källsorteringen. Men för att vi verkligen ska kunna nå framgång krävs ett enormt lyft i hela kedjan, från producenter över konsumenter till återvinnarna, säger Jon Nilsson Djerf, rådgivare på Avfall Sverige. 

– Ett av de utpekade områdena i planen är resurssmart användning och ett exempel på det är att man ska undvika onödig användning. Här hade jag gärna sett ökad tydlighet och ett större fokus på att förebygga plastanvändning, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige.

Naturvårdsverket jobbar vidare, bland annat med att kartlägga plastflöden och utveckla statistik för att identifiera behov av ytterligare insatser eller nya mål. 

Ladda ner färdplanen

Läs om Renovas prioriteringar i plastfrågan


Skriv ut:

Datum