Återvinningsindustriernas nya återvinningsindex ger en felaktig bild

I Sverige har vi producentansvar för förpackningar och tidningar. Det betyder att producenterna ansvararar för att samla in och återvinna förpackningar och returpapper. Att som Återvinningsindustrierna i sitt pressmeddelande den 5 juli, antyda att kommunerna är ansvariga för huruvida insamlingen av förpackningar ökar eller minskar är därför gravt missvisande. Kommunerna ansvarar inte för insamlingen av förpackningar och tidningar, utan det beror på hur väl medborgarna sorterar sina sopor. Låga utsorteringsvärden beror nästan alltid på låg servicenivå eller avsaknad av fastighetsnära insamling för medborgarna.

Återvinningsindustrierna ger dessutom en förenklad bild genom att utgå enbart från ett års förändring av insamlade volymer utan att titta närmare på bakomliggande faktorer. För det första finns det fler producentansvarsorganisationer än den vars statistik Återvinningsindustrierna hänvisar till, dvs statistiken är bristfällig. För det andra är det inte säkert att en minskad insamling är negativ – det kan bero på minskad konsumtion. Att t ex insamlingen av tidningar går ner är inte konstigt, eftersom allt fler läser tidningen digitalt. För det tredje är utsorteringen av förpackningar till stor del beroende av vilket insamlingssystem som finns i kommunerna. Statistiken visar att utsorteringen blir betydligt bättre med ett bostadsnära system. Det finns därför kommuner som själva valt att samla in förpackningar tillsammans med det avfall som är kommunens ansvar (mat- och restavfall) för att göra det lättare för medborgarna att sortera sina sopor – det ska vara lätt att göra rätt.

Dagens system med insamling via återvinningsstationer, kompletterad med viss fastighetsnära insamling där kommunen och fastighetsägarna får stå för notan trots att hela förpackningsinsamlingen ska bekostas av den som sätter produkten på marknaden (vilket producentansvaret innebär) är inte en ”väl fungerande infrastruktur” som Återvinningsindustrierna hävdar. Generellt kan vi se att det finns en hel del förpackningar i soppåsen, över 30 procent av soppåsen består av förpackningar. Regeringen utreder därför krav på bostadsnära insamling för förpackningar från 2023. 

Utöver beslutet om bostadsnära insamling kommer också målen för återvinning av bl.a. förpackningar att höjas de närmaste åren, i Sverige liksom i övriga EU. Då behöver vi tillsammans hitta nya lösningar som ger resultat i form av bättre sortering och materialåtervinning.


Skriv ut:

Datum