Biogasstödet spikat

Som Avfall Sverige tidigare berättat så föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2022 ett produktionsstöd för biogas fram till 2040. Nu kan vi konstatera att riksdagen beslutat om att ett stöd till produktion av biogas ska införas under 2022.

Till skillnad från regeringens förslag har riksdagen, som en följd av m+kd+sd budgetmotion, beslutat att flytta stödet från utgiftsområde 21 Energi till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård som hanteras av Miljö- och jordbruksutskottet. Beslutet i utskottet innebär att det till det nya anslaget avsätts 500 miljoner kronor för år 2022 och 700 miljoner kronor år 2023 och 2024. 

– Det här är ett väldigt positivt besked från riksdagen och det innebär att det skapas förutsättningar för långsiktiga investeringar. Det kommer att gynna såväl det svenska klimatarbetet som återföringen av näring till jordbruket, säger Caroline Steinwig. Samtidigt finns det vissa orosmoln på EU:s himmel. Kommissionen har gått ut med ett samråd som innehåller förslag till ändringar i statsstödsregelverket som skulle kunna ha stor påverkan på möjligheten att införa ett stöd till produktion av biogas. Avfall Sverige vill uppmana regeringen att arbeta för att de föreslagna ändringarna inte genomförs.

Regeringen har idag också beslutat att biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få investeringsstöd från Klimatklivet.

Läs mer i Miljö- och jordbruksutskottets betänkande om utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och på regeringens webbplats  
 


Skriv ut:

Datum