Riksdagshuset Stockholm

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Budgetsatsning på biogas och hållbara lösningar

Regeringen vill införa ett produktionsstöd för biogas fram till 2040. Det är en av många planerade satsningar i budgeten för 2022 som idag presenterades.

”De största miljösatsningarna i modern tid”. Så beskrev miljöminister Per Bolund (MP) de förslag som regeringen avser satsa på de kommande åren. De omfattar totalt 22 miljarder kronor för 2022, varav nära 12 miljarder kronor är nya satsningar. Flera förslag från biogasmarknadsutredningen och från delegationen för cirkulär ekonomi ser därmed ut att kunna realiseras.

– Avfall Sverige har väntat länge på flera av de förslag som nu lagts. Viktigast är att den svenska biogasen nu ser ut att få drägliga villkor under överskådlig tid, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark.

Flera av de föreslagna satsningarna berör avfallsområdet:

  • Ett produktionsstöd för biogas införs: 500 miljoner kronor för 2022 och 700 miljoner kronor per år 2023–2024. Stödet föreslås löpa till 2040 med en kontrollstation 2024.
  • Klimatklivet utökas. Satsning på 800 miljoner kronor 2022, 1955 miljoner kronor 2023 och 3155 miljoner kronor 2024. Det innebär att totalt 3 miljarder kronor avsätts till klimatklivet under 2022. Det ska också bli möjligt att gå in i större och mer långsiktiga projekt.
  • Det ska bli möjligt att hyra ut personliga tillgångar skattefritt upp till 20 000 kronor per år. En proposition väntas senare i år med syfte att det ska kunna träda ikraft redan vid årsskiftet.
  • Momsen för reparationer halveras från 12 till 6 procent. Det kommer att kunna träda i kraft 1 juli 2022.
  • Cirkulär och fossilfri offentlig upphandling stöds med 15 miljoner kronor 2022, 15 miljoner kronor 2023 och efter det 12 miljoner kronor. Det ska bland annat ge vidareutvecklad och fördjupad vägledning inom alla delar av inköps- och upphandlingsprocessen.
  • Särskilda medel föreslås för att främja utvecklingen av en hållbar och cirkulär användning av plast. Någon närmare presentation gavs dock inte vid presskonferensen.
  • Anslagen för sanering av förorenade områden ökas med 150 miljoner kronor.
  • Lokala vattenvårdsprojekt får 25 miljoner kronor årligen 2022–2024 för minskad spridning av Pfas.
  • Skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning föreslås BNP-indexeras. Omräkningen föreslås ske från den 1 jan 2023 och innebär ett schabloniserat tillägg på 2 procent till utvecklingen av konsumentprisindex. Regeringen återkommer med detaljer när förslaget remitteras.

– Äntligen kom beskedet om produktionsstöd för biogas. Att vi ser ut att kunna garantera produktionen fram till 2040 ger möjlighet till långsiktiga investeringar vilket kommer att gynna såväl det svenska klimatarbetet som återföringen av näring till jordbruket. Även det utökade klimatklivet kommer sannolikt och att kunna bidra till en utbyggnad av biogasproduktionen, vilket behövs för att kunna möta kommande krav från EU vad gäller biologisk återvinning av bioavfall och rötning av gödsel, säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige.

De många förslagen kopplade till cirkulär ekonomi är också efterlängtade av Avfall Sverige.

– Att privatpersoner ska kunna hyra ut sina verktyg, båtar eller kläder utan att behöva betala skatt kan ge delningsekonomin en bra skjuts. Och den halverade momsen för reparationer är också en viktig signal om att det ska löna sig att ta vara på det vi redan har istället för att köpa nytt. Men viktiga frågor som produktpass och kvotplikt saknar vi fortfarande – det är de verkliga nycklarna till en cirkulär ekonomi, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige.

Det återstår att se om budgeten får riksdagens stöd. För flera av förslaget tycks det dock finnas en bred politisk enighet.


Skriv ut:

Datum