Riksdagshuset Stockholm

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

De ska ta fram klimateffektiva styrmedel

Inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen har regeringen inlett arbetet för att ta fram förslag till styrmedel och andra åtgärder som kan bidra till näringslivets klimatomställning. Bland annat ska det undersökas hur avfallssektorn kan bidra.

Uppdraget har lämnats till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, ofta kallat Tillväxtanalys, men en rad andra myndigheter kommer att stödja dem i arbetet, däribland Naturvårdsverket. Utgångspunkten för uppdraget är att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser nationellt. Målet är att förslagen ska bidra till att de nationella klimatmålen nås på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt och därigenom också bidrar till de globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030.

I uppdraget ingår att göra en analys av vilka hinder för att nå klimatmålen som finns inom bland annat avfallssektorn. Även åtgärder och styrmedel ska föreslås för hur avfallssektorn ska kunna bidra till att andra sektorer i Sverige och i andra länder minskar sina utsläpp. Förslagens ekonomiska konsekvenser för kommuner ska redovisas. och om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen, ska de konsekvenser och de särskilda avvägningar som föranlett förslagen särskilt redovisas.

Uppdraget ska genomföras i dialog med, och beakta inspel, förslag och synpunkter från berörda aktörer såsom kommuner och regioner, näringsliv och organisationer. 

– Vi ser fram emot att delta i detta arbete. Kommunerna pekas ut som en central aktör i uppdraget och har ju en viktig roll i klimatomställningen, där vi gärna samverkar med näringslivet, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Uppdraget gäller åtgärder för perioden 2023–2026, men såväl kortsiktiga som långsiktiga klimateffekter ska beaktas.

Resultatet ska presenteras den 15 september 2022 och skickas därefter på remiss.

Läs mer på regeringens webbplats 
 


Skriv ut:

Datum