EU kan få gemensam batteriförordning

Förhandlingarna om en ny batteriförordning har nu inletts. EU-ländernas miljöministrar har hållit en första diskussion om EU-kommissionens förslag. Målet är en hållbar batteriproduktion.

Reglerna handlar bland annat om ökad återvinning av batterier och användning av återvunnen råvara, att minska klimatpåverkan samt aktsamhet i globala leverantörskedjor för utvinning av de råvaror som behövs för batteritillverkning.

Batterier spelar en viktig roll i samhället och i olika produkter, inte minst för klimatomställningen. Samtidigt består batterier av eftersökta, men ofta miljöskadliga, metaller såsom kobolt och nickel. Det är därför viktigt att hushålla med resurserna genom återanvändning, återvinning och att öka självförsörjningsgraden i Europa. Det är mot den här bakgrunden som förslagen i EU-kommissionens förslag om en ny batteriförordning bör läsas.

Avfall Sverige välkomnar EU-kommissionens förslag till ny batteriförordning. Det är lämpligt att batterier regleras i en förordning eftersom det innebär att reglerna blir exakt lika och träder i kraft samtidigt inom hela EU. På så sätt undviks nationella särlösningar och det skapas förutsättningar för fungerande återvinning. Det är också positivt att förslaget innehåller skrivningar om en tydlig CE-märkning med bland annat information om avfallshanteringen och regler om minimikrav avseende batteriers prestanda och hållbarhet, allt enligt principen om att öka produkternas livslängd.

Avfall Sverige ser också positivt på skärpta krav för insamling av så kallade bärbara batterier och att dessa på lång sikt borde kunna fasas ut och ersättas med uppladdningsbara. Även för batterier till elcyklar, elmopeder och liknande bör det finnas mål om att samtliga ska samlas in.

Avfall Sverige välkomnar också förordningens tydlighet när det gäller själva insamlingen, som ska ske så nära brukarna som möjligt. Avfall Sverige ser en möjlighet i att den nya batteriförordningen kan bilda skola för tydliga regler kring produkter och avfall på EU-nivå.

Utformningen av en ny batteriförordning ska fortsätta att diskuteras i EU:s rådsarbetsgrupp och kan komma att tas upp på miljö- och klimatministrarnas möte i juni. En ny förordning antas av ministerrådet, men det är oklart när det kan ske.

Läs mer i Avfall Sveriges remissvar till regeringen.


Skriv ut:

Datum