möbler byggmaterial

EU kan få skärpt klimatmål

Senast 2030 ska nettoutsläppen av växthusgaser ha minskat med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Det föreslår EU:s miljöråd inför slutförhandlingarna om en klimatlag. De gör också ett inspel till kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Nästa steg för att en klimatlag för EU ska kunna beslutas är att Europaparlamentet och ministerrådet kommer överens om lagens utformning i slutförhandlingarna. Syftet med EU:s klimatlag är att skapa ett långsiktigt ramverk för EU:s klimatomställning, bland annat genom att göra EU:s långsiktiga mål om klimatneutralitet till 2050 rättsligt bindande. Vid miljörådsmötet antog miljöministrarna även EU:s eget åtagande, nationellt fastställda bidrag, under Parisavtalet. 

EU:s miljö- och klimatministrar enades också om så kallade rådsslutsatser om den handlingsplan för cirkulär ekonomi som EU-kommissionen presenterade i mars 2020. Genom rådsslutsatserna ger ministrarna rådets syn på vilka frågor som de anser vara mest angelägna i kommissionens handlingsplan. Slutsatserna är uppdelade i åtta avsnitt: 

  • På vägen till återhämtning från COVID-19-pandemin 
  • Att göra hållbara produkter till norm 
  • Att strategiskt ta sig an viktiga värdekedjor 
  • Förhindra avfall, skapa möjligheter 
  • Cirkulär ekonomi och digitala tekniker 
  • Att möjliggöra, främja och integrera cirkularitet på den inre marknaden 
  • Ledande insatser på global nivå 
  • Övervakning av processen mot cirkularitet 

I slutsatserna slår miljörådet fast att handlingsplanen för cirkulär ekonomi är en central del i EU:s gröna giv, som i sin tur är nödvändig för grön återhämtning och hållbar tillväxt. Några andra viktiga punkter är att det kommande arbetet med ett produktpolicyramverk välkomnas och att stöd ges för kommissionens angreppssätt att fokusera på vissa värdekedjor/sektorer – till exempel elektronik och informations- och kommunikationsteknik, plast, textilier och bygg – med hög miljöpåverkan och betydelse för EU:s ekonomi. 

Ett särskilt avsnitt finns om digital teknik, som lyfter fram att digitaliseringen är en nyckel för att få cirkulär ekonomi att fungera genom att den kan bidra till att resurseffektiviteten kan förbättras och att värden kan behållas längs värdekedjan. Rådsslutsatserna understryker också vikten av ett samlat globalt engagemang och att EU bör driva på för globala avtal om plast och kemikalier. 
 


Skriv ut:

Datum