Fallet McDonalds visar hur frival fungerar

Avfall Sverige har lämnat ett expertyttrande i ett rättsfall mellan tillsynsmyndigheten i Ystad och en McDonalds-restaurang. De har lämnat förpackningsavfall till förbränning, även sådant som kunderna har sorterat separat.

Sydsvenskan har rapporterat om McDonalds avfallshantering och beslutet från tillsynsmyndigheten i Ystad att de ska undersöka möjligheterna att ersätta engångsmaterial i serveringen med flergångs-dito. 

I sitt yttrande hänvisar Avfall Sveriges till gällande rätt, som innebär att restauranger och andra verksamheter där förpackningsavfall uppstår är skyldiga att sortera ut detta och lämna det till materialåtervinning. Förpackningsavfall som sorterats ut får inte blandas med annat avfall, får inte läggas i restavfallet som kommunen ansvarar för och får inte skickas till förbränning.

Det är också Avfall Sveriges bestämda uppfattning, att den kommunala tillsynsmyndigheten med stöd av miljöbalken kan förelägga en restaurang att lämna sådana upplysningar om resursförbrukning och avfallshantering samt förslag till förbättringar av egenkontrollen, som tillsynsmyndigheten behöver för att bedöma om verksamheten uppfyller kraven om att minska mängden avfall och återvinna avfall. 

Fallet Ystad/McDonalds kan ses som ett test på hur ett frival fungerar i verkligheten, det vill säga den möjlighet som en utredare föreslagit – att verksamheter själva ska kunna välja hur deras avfall ska hanteras, även det som klassas som kommunalt avfall.

– Det här fallet är på intet sätt unikt. Utsorterat förpackningsavfall är inte kommunernas ansvar. Det omfattas alltså redan av ett slags ”frival” där det är verksamhetsutövaren som ska se till att det materialåtervinns som den resurs det är. Ändå väljer många företag att bryta mot lagstiftningen och blanda det med restavfallet. Det är ett enormt resursslöseri som kommunerna, utifrån sitt samhällsuppdrag, försöker åtgärda på flera sätt för att spara på resurser och minska klimatpåverkan. Det är bra att tillsynsmyndigheterna har börjat att agera, säger Andrea Hjärne, seniorjurist på Avfall Sverige.

Länsstyrelsen har avslagit McDonalds överklagande och hela beslutet ska följas, viss förlängd tid meddelas.
 
McDonalds definieras i Länsstyrelsens beslut som annan förbrukare.

Dessutom anges följande:

  • skyldigheten finns redan i de allmänna hänsynsreglerna och tillsynsmyndigheten kan ta beslut med stöd av avfallstrappan materialåtervinning kommer före energiutvinning i avfallstrappan bolaget har inte kunnat visa att kraven är orimliga
  • det är inte orimligt att kräva att bolaget utreder avfallsminskande åtgärder enligt 2 kap. 5 § miljöbalken, såsom att undersöka möjligheten att använda sig av flergångsalternativ till engångsmuggar och förpackningar eller att istället ha storförpackningar för exempelvis ketchup,bl.a.  eftersom flertalet restauranger använder sig av sådana lösningar

Uppdatering 21-02-02: McDonalds har överklagat ärendet till Mark- och miljödomstolen.

 Här kan du läsa beslutet.

Läs mer i Sydsvenskans artikel.


Skriv ut:

Datum