Förpackningar ska samlas in bostadsnära från 2023

Regeringen har nu beslutat när kraven på producenter att ordna bostadsnära insamling för förpackningsavfall ska börja gälla.

Nyligen beslutade regeringen om nytt datum för krav på separat insamling av matavfall från 2024. Nu kommer alltså motsvarande besked angående förpackningar.

Ursprungligen skulle båda delar ha trätt ikraft vid kommande årsskifte, men i somras meddelade regeringen att det skulle senareläggas.

Det som nu beslutats innebär en nyordning från den 1 januari 2023 och omfattar två delar: kravet på insamling av förpackningsavfall från bostadsfastighet och kravet på tillstånd för att driva ett insamlingssystem för förpackningsavfall från hushåll. De förpackningsslag som omfattas är papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt skrymmande sällanförpackningar. 

Beslutet innebär att Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) kan fortsätta att samla in förpackningsavfall vid återvinningsstationer, och kommuner kan fortsätta samla in förpackningsavfall genom sina befintliga system, utan uppdrag från producenterna, åtminstone till och med 2022. Kommunens insamling av förpackningar kan fortsätta att avgiftsfinansieras – utöver eventuella intäkter från insamlat förpackningsavfall. Men samtidigt innebär det framskjutna ikraftträdandet av kraven på bostadsnära insamling att de 60-talet kommuner, som idag har egna fastighetsnära insamlingssystem, inte kommer att få den ersättning från producenterna från årsskiftet som de planerat för, innan förordningen senarelades. 

– Det är oerhört beklagligt att kommuner och kommuninvånare nu får bära stora extrakostnader under de kommande två åren eftersom producenterna inte varit mogna uppgiften att hantera den fastighetsnära insamlingen från den 1 januari 2021, som tidigare beslutats av regeringen, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige.   

Vidare måste de som från och med 1 jaunari 2022 ansöker om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem ha hållit förberedande samråd med kommunerna. Från och med 2023 ska kommunerna också informera hushållen om hur förpackningar ska sorteras.

Utöver detta skjuts tillämpningen av ett antal andra bestämmelser fram, vilka inte kommenteras här. 

Dessa förändringar har ingen påverkan på returpappret, som enligt förslag ska övergå i kommunens ansvar. Avfall Sverige jobbar fortsatt med frågan, se Avfall Sveriges och Sveriges kommuner och regioners gemensamma remissvar

Läs mer: Förordningen om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, SFS 2020:815.


Skriv ut:

Datum