möbler byggmaterial

Grovavfall kan komma att hämtas av privata aktörer

Naturvårdsverket ska utreda servicenivån för insamling av grovavfall från hushåll och möjligheterna att låta andra än kommunen sköta hämtning. Det är ett av flera uppdrag som myndigheten fått för 2021.

I regeringens regleringsbrev till Naturvårdsverket framgår att de ska föreslå hur servicenivån för kommunens insamling av grovavfall från hushåll, och eventuellt även från verksamheter, kan förbättras. Naturvårdsverket ska också utreda ökade möjligheter för att privata entreprenörer ska kunna erbjuda hämtning av grovavfall från hushållen, dock inom ramen för det kommunala ansvaret. Syftet är att höja servicenivån och främja en hantering högt upp i avfallshierarkin. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2021.

– Ökad service mot hushållen låter ju fint, men erfarenheten visar att det finns risker med att släppa in vinstdrivande aktörer i avfallsinsamlingen. Många av de företag som gett sig in på det här området har uppvisat de brister som präglar GIG-ekonomin med stor osäkerhet för uppdragstagarna och dåliga arbetsförhållanden. Att bereda väg för ytterligare aktörer av det här slaget lär varken främja cirkulär ekonomi eller social hållbarhet. Kommunerna erbjuder redan hämtning av grovavfall vid fastigheten – i många fall genom anlitande av privata entreprenörer – och allt fler tar nu ny teknik till hjälp för att göra det ännu enklare för invånarna att använda den, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige.

För farligt avfall ges ett liknande uppdrag: Naturvårdsverket ska föreslå i vilken utsträckning det behöver ställas krav på servicenivå för kommunens insamling av farligt avfall från hushåll och verksamheter. De ska också analysera om det behövs närmare bestämmelser om hur insamling av farligt avfall ska utföras och i så fall vilka krav som behöver ställas. 

Andra särskilda uppdrag som Naturvårdsverket ska arbeta med under 2021 handlar om att:

  • ta fram en plan för information, vägledning och tillsyn av de nya krav som genomförandet EU:s engångsplastdirektiv innebär; planen ska redovisas till regeringen senast 14 juni 2021,
  • analysera förutsättningar inklusive för- och nackdelar med nationella kriterier för när avfall upphör att vara avfall (end of waste-kriterier); uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 december 2021,
  • ta fram förslag till avfallskoder för Li-jonbatterier samt klassning av alkaliska batterier som farligt avfall; uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021. 

Flera befintliga projekt fortsätter under 2021:

  • öka den hållbara plastanvändningen och minska plast i hav och natur,
  • tillsammans med Kemikalieinspektionen fortsätta arbetet med Textildialogen för att öka återbruk och återvinning av textilier,
  • öka takten i omställningen till en cirkulär ekonomi och förbättra kunskapen om materialflöden i samhället inklusive revidering av befintliga vägledningar inom avfallsområdet,
  • utveckla arbetet med registrering av och tillsyn över förpackningsproducenter,
  • identifiera och säkerställa en säker hantering av avfall som innehåller nanomaterial och hur detta har integrerats i myndighetens verksamhet inom avfallsområdet, plast och cirkulär ekonomi.

Läs mer i Naturvårdsverkets regleringsbrev.


Skriv ut:

Datum