kläder och annan textil

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har inlett en flerårig satsning för att minska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan.

Låt kommuner bli en textil nyckelspelare

Avfall Sverige har nu lämnat sitt remissvar på utredningen om textil. Förslaget om ett producentansvar välkomnas, men en mer aktiv roll för kommunerna skulle ge bättre miljö- och samhällsnytta.

Utredningen beskrevs som Europas första cirkulära producentansvar för textil, när den lades fram i december. Avfall Sverige menar att det finns goda möjligheter att dessa visioner kan förverkligas, men det förutsätter att producenterna och kommunerna samarbetar och att kommunerna får ersättning för sina insatser.

Utredningen ger producenterna ett ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för insamling och återvinning av textilier. Kommunerna ges också en roll i insamlingen, men Avfall Sverige hade gärna sett en mer långtgående roll. 

– Ett kommunalt övergripande insamlingsansvar för textilavfall från hushåll – som komplement till producenternas och de ideella aktörernas insamlingslösningar – skulle ge bäst miljö- och samhällsnytta eftersom det skulle innebära ett samlat ansvar för insamling från hushåll. Det saknas i förslaget. Utredaren har inte heller ställt tydliga krav på att insamlingen ska ske i samråd med kommunerna, vilket är mycket märkligt, säger Jon Djerf, rådgivare på Avfall Sverige.

Kommunerna delar synen på att textil i första hand förebyggs och återanvänds, och vill gärna arbeta för att realisera tankarna om cirkularitet, tillägger han. 

Utredningens förslag innebär att producenterna ska bära kostnaden för att hantera det avfall som generas av deras produkter, men i praktiken riskerar stora kostnader all falla på kommunerna så som förslaget är utformat idag. Ingen ersättning föreslås för den insamling som sker på återvinningscentraler, inte heller för det avfall som hamnar i restavfallet.

– Om producenterna verkligen fullt ut ska ta sitt ekonomiska ansvar ska kommunerna inte behöva ta kostnaderna för de textilier som samlas in via återvinningscentraler och via restavfallet, säger Jon Djerf.

Här kan du läsa hela remissvaret


Skriv ut:

Datum