Ny dom: McDonalds måste källsortera

Mark- och miljödomstolen i Nacka slår fast att restaurangkedjan har en laglig skyldighet att sortera ut olika förpackningsmaterial och skicka dem till återvinning.

– Alla har skyldighet enligt lagstiftningen att sortera ut använda förpackningar och – om de inte kan återbrukas – se till att de i första hand går till materialåtervinning. Det gäller inte bara privatpersoner och hushåll utan även restauranger och andra verksamheter, säger Andrea Hjärne, senior miljöjurist på Avfall Sverige.

Domen aktualiserar en pågående tvist mellan McDonalds och tillsynsmyndigheten i Ystad kommun. En miljöinspektör hade noterat att källsortering fanns, men bara till det yttre. Såväl matavfall som alla plast- och pappersförpackningar blandades nämligen i samma soppåse, som skickades till energiåtervinning. Det gällde också de förpackningar som kunderna sorterat. McDonalds förbjöds att skicka förpackningsmaterialet till förbränning.

McDonalds överklagade, men Länsstyrelsen gav Ystads kommun rätt. Även denna dom överklagades till i Mark- och miljödomstolen i Växjö, där fallet nu väntar på avgörande. Tidigare har samma domstol gett McDonalds rätt i ett liknande ärende i Hässleholm.

Förbrukare ett nyckelbegrepp

Den juridiska frågan i alla dessa fall är om McDonalds ska anses omfattas av begreppet ”andra förbrukare” av förpackningar, enligt 28 § förordningen om producentansvar
för förpackningar i dess äldre lydelse (2006:1273), som är den som gäller nu. Bland annat ordalydelsen ”Skyldighet för innehavare att sortera ut förpackningar”, som är rubriken för bestämmelsen, men också EU:s avfallsdirektiv talar för att restaurangen ska anses vara ”annan förbrukare” och ha en utsorteringsskyldighet, ansåg Mark- och miljödomstolen i Nacka. 

Eftersom skyldigheten framgick redan där, gick domstolen inte vidare för att se om utsorteringskrav följer av resurshushållningsprincipen och avfallstrappan i miljöbalken. 

– Det märkliga är att Mark- och miljödomstolen i Nacka inte ansåg att pantburkar måste sorteras ut och domstolen nämner i den prövningen inte alls dessa allmänna regler, som också åberopats av tillsynsmyndigheten. Avfall Sverige anser för övrigt att skyldigheten även följer av de kommunala avfallsföreskrifterna och principen om bästa möjliga teknik i miljöbalken, säger Andrea Hjärne.

McDonalds har aviserat att de avser att överklaga domen.


Skriv ut:

Datum