Biogastankning

Ny utredning om styrmedel för biodrivmedel

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med ny teknik. Biogas från avfallsrötning omfattas inte.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 lämnat förslag på att kraven i reduktionsplikten ska skärpas. Det innebär att drivmedelsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen genom att i större mängd blanda i biodrivmedel i bensin och diesel. Genom att utveckla nya tekniker kan råvarubasen breddas genom att exempelvis restprodukter från jord- och skogsbruk kan användas i större utsträckning, menar regeringen.

Energimyndigheten ska redovisa uppdraget senast 1 oktober 2021.

För de anläggningar som idag producerar biogas från rötning och uppgraderar detta till fordonsbränsle finns dock föga att hämta.

– Det är positivt att regeringen nu går vidare och låter Energimyndigheten titta närmare på styrmedel för att öka den inhemska biodrivmedelsproduktionen från nya tekniker som idag inte är konkurrenskraftiga, kommenterar Caroline Steinwig, rådgivare för biologisk återvinning på Avfall Sverige. 

– Till dessa tekniker hör biogasproduktion genom förgasning. Demonstrationsanläggningen GoBiGas i Göteborg har visat att förgasning tekniskt sett är mycket lovande, men de ekonomiska förutsättningarna måste förbättras till exempel genom riktade styrmedel. Behovet av styrmedel för biogasproduktion genom annan teknik än rötning har också uppmärksammats av Biogasmarknadsutredningen och förslag till att utreda detta närmare finns i utredningens stödpaket II.

– För biogasmarkanden som helhet vore det mycket positivt med en ökad svensk produktion, därför ser Avfall Sverige mycket positivt på regeringens besked om uppdraget till Energimyndigheten. Däremot är det viktigt att regeringen inte nu lutar sig tillbaka utan återkommer, så som man lovat i höstbudgeten, med långsiktiga besked kring produktionsstöd för biogas från rötning. Den kortsiktighet som är ett resultat av tillfälliga produktionsstöd ger inte den signal som krävs för att producenter och andra aktörer ska våga satsa. 


Skriv ut:

Datum