Oätligt matavfall, skal, kärnor

Nya etappmål en tuff utmaning

Regeringen har beslutat att återvinningen ska öka såväl av matavfall som bygg- och rivningsavfall.

Ännu saknas svar på frågan i vilken mån Sverige har nått etappmålen för 2020. Men signalen till avfallsbranschen såväl som till byggbranschen är tydlig: vi måste bli bättre på att hushålla med resurserna.

  • Förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall, med undantag av jord och sten, ska årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent.

Detta är samma nivå som det ambitiösa målet för 2020. 

  • Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.

Det tidigare målet om 50 procents återvinning, till största delen genom biogasproduktion, har varit svårt att nå. 2018 var det 33 procent av matavfallet som återvanns så att biogas kunde utvinnas. 

– Etappmålet för matavfall är verkligen en utmaning. Men 82 procent av Sveriges kommuner samlar redan in matavfall separat och utbyggnaden fortsätter för att omfatta fler hushåll och fler kommuner. Därtill måste utsorteringen också ske i högre utsträckning. Men vi måste vara medvetna om att biogasproduktion inte är möjligt eller önskvärt att placera överallt, till exempel i glesbebygda områden. Andra behandlingsalternativ behövs också, säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige.

Övriga avfallsrelaterade mål har inte justerats.

  • Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.
  • Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.
  • En ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument år 2025. 
  • Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till år 2026 och med minst 30 procent från år 2022 till år 2030.

Skriv ut:

Datum