Oseriösa aktörer stoppas inte av ökad administration

Genom en rad regeländringar vill regeringen förhindra en upprepning av de avfallsskandaler som seglat upp det senaste året. Men risken är att flera av de förslag som lagts enbart leder till merarbete; att stärka tillsynen borde vara ett effektivare sätt att få bort rötäggen, menar Avfall Sverige.

Think Pinks många avfallsupplag, där liten eller ingen behandling skett och avfallet slussats runt mellan upplagen i vad som synes vara ett sätt att lura myndigheterna, samt Urecyles underleverantör som grävde ner giftigt batteriavfall har tvingat regeringen att agera snabbt. Det digitala register som öppnade i höstas ska göra det farliga avfallet spårbart. Nu kommer ytterligare en rad förslag som ska skapa en säkrare avfallshantering:

  • Avfall ska inte kunna lagras längre tid än vad som är motiverat.
  • Krav på ekonomisk säkerhet ska kunna ställas på anmälningspliktiga verksamheter.
  • Den som lämnar ifrån sig avfall måste säkerställa att mottagaren har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för den fortsatta hanteringen.
  • Anmälnings- och tillståndsplikt ändras så att det tydligare framgår vilka avfallsslag som kan hanteras genom en anmälan.
  • Överträdelser mot miljöbalken ska anmälas ”skyndsamt” och så snart det finns anledning att anta att ett brott har begåtts.

Samtidigt görs vissa lättnader vad gäller schaktmassor:

  • Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt föreslås för vissa icke-förorenade schaktmassor och andra naturligt förekommande material som ska användas igen i anslutning till samma plats.

– Det är jättebra om vi kan nyttja schaktmassor på ett mer effektivt sätt. Idag är det otroliga mängder jord och sten som läggs på deponi helt i onödan, kommenterar Andrea Hjärne, seniorjurist på Avfall Sverige. Men det enklaste hade varit om icke-förorenade massor och annat naturligt material inte alls klassades som avfall, så som EU-direktivet förordar och Mark- och miljööverdomstolen påtalat i en dom. Genom att istället lagstifta om undantag från specifika delar av avfallslagstiftningen, kompliceras den svenska lagstiftningen.

Förslaget om krav på ekonomisk säkerhet välkomnas, men kräver att tillsynsmyndigheterna ges detaljerat stöd, menar Andrea Hjärne. Bäst vore om säkerheten bedömdes av länsstyrelsen, som redan idag ska ha kopia på alla anmälningar och har den kompetens som behövs. 

I övrigt ser hon fler problem än lösningar i regeringens utspel.

– Det föreslås akuta åtgärder utan att man vet hur det funkar. Gör man fel nu kommer det att drabba de seriösa verksamheterna i form av oproportionerligt ökad administration, precis som vi sett för det digitala registret för farligt avfall. Flera av de regler som nu föreslås kan redan idag föreläggas om, eller gäller redan idag. De skandaler som drabbat avfallshanteringen det senaste året hade till stor del kunnat undvikas genom tuffare tillsynsmyndigheter och utvecklad myndighetssamverkan över kommungränserna. Miljöinspektörerna behöver ges råg i ryggen och ha stöd av sin ledning så att de enligt god kontrollsed får vitesförelägga företag vid avvikelser och följa avfall över kommun- och länsgränserna, säger Andrea Hjärne och tillägger:

– Regeringen gör det komplicerat när de borde göra det enkelt.

Förslagen är nu ute på remiss till den 14 maj 2021. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och förordningsändringarna den 1 juni 2021.

Läs mer i regeringens PM Ordning och reda på avfallet  

Andrea Hjärne är seniorjurist på Avfall Sverige och dessutom kursansvarig inom miljö- och hälsoskydd vid Lunds universitet.
 


Skriv ut:

Datum