tangentbord dator

Överprövning av offentlig upphandling kan förenklas

Regeringen har remitterat ett utkast till lagrådsremiss för att effektivisera upphandlingsförfarandet.

Överprövning av offentliga upphandlingar kostar samhället miljardbelopp varje år. Samtidigt får den upphandlande myndigheten rätt i cirka 80 procent av fallen.

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att det i mål om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet ska införas ett skyndsamhetskrav. Förslag ges också om preklusionsfrister i både förvaltningsrätten och kammarrätten, vilket begränsar leverantörernas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa nya fel och brister i upphandlingen. 

Vidare föreslås ett skyndsamhetskrav i mål om utlämnande av kontrakt enligt upphandlingslagstiftningen. Vidare föreslås att fristen för att väcka talan om skadestånd vid fel och brister i en upphandling ska ändras för att överensstämma med EU-rätten. Det ska även införas tidsgränser på fem och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott respektive missförhållanden i övrigt. 

Utkastet innehåller även vissa mindre ändringar av reglerna om dels annonsering av icke direktivstyrda upphandlingar, dels om tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 mars 2021.

Läs mer i utkastet till lagrådsremiss


Skriv ut:

Datum