Planen för en cirkulär ekonomi är bara början

Regeringen har presenterat Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Bland annat föreslås ett produktpass och kvotplikt, något som Avfall Sverige länge efterfrågat. Men den som väntat sig stora nyheter och krafttag blir besviken.

Handlingsplanen innehåller drygt 100 åtgärder om avfallshantering men också om industriomställning, materialförsörjning och teknikutveckling. Somligt kan drivas igenom i Sverige, men en hel del är beroende av samordning inom EU.

Mycket känns dock igen från tidigare beslut. Ett välkommet undantag är beskedet att regeringen ska verka för ett produktpass inom EU. Ett sådant kan ge bättre information om de material som ingår i produkter och hur de kan repareras eller återvinnas.

– Avfall Sverige har länge framhållit nödvändigheten i ett produktpass för att öka möjligheten för konsumenter att göra hållbara val, men också för att återvinningen ska kunna bli effektiv och säker. Att samordning sker med EU har sina fördelar, men Sverige behöver driva på så att detta blir verklighet så snart som möjligt, kommenterar Tony Clark, Avfall Sveriges vd.

Övriga nyheter rör kvotplikt och upphandling. Naturvårdsverket ska under 2021 lämna förslag på vilka produktgrupper eller materialflöden där kvotplikt skulle kunna införas, det vill säga krav på inblandning av återvunnen råvara. Kvotplikt är en fråga som Avfall Sverige drivit i diskussionerna om avskaffandet av producentansvaret för returpapper för att garantera avsättningen. 

Offentliga myndigheters upphandling ses som en lågt hängande frukt för att ökad cirkularitet och fossilfrihet. Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att verka för en ändamålsenlig styrning och organisation av inköp i staten, kommuner och regioner, samt att följa upp denna utveckling. Vidare ska miljöledningsförordningen kompletteras med krav om förebyggande miljöarbete inom statliga myndigheter.

– Det är glädjande att återvinning av fosfor och andra näringsämnen också nämns i handlingsplanen. Det kan stärka biogödseln från rötning av avfall, säger Tony Clark.

Brett ansvar att förverkliga planen

De statliga myndigheterna får generellt flera uppgifter för en ökad cirkularitet. Ett exempel gäller ökade insatser för att hindra brottslighet inom avfallsområdet, framför allt genom ökad tillsyn för att stoppa olagliga gränsöverskridande avfallstransporter. Kemikalieinspektionen får ökade medel för att jobba med giftfria produkter och ska dessutom utveckla tillsynen över e-handeln. Vidare får Naturvårdsverket särskilda medel under 2021 för att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi, bland annat genom att stärka vägledningen på området. 

Producenterna har också ett stort ansvar för att skapa en cirkulär ekonomi. Handlingsplanen påminner om principen att förorenaren ska betala för den miljö- och klimatbelastning som deras produkter ger; det är ett välkommet förtydligande, eftersom det beslut som regeringen tog före jul om att upphäva producentansvaret för returpapper gick i motsatt riktning, menar Avfall Sverige. Sverige ska också arbeta för att EU:s statsstödsreglerna reformeras och att miljö- och klimatskadliga stöd fasas ut. 

Även kommunerna pekas tydligt ut som centrala för det fortsatta arbetet med att genomföra strategin och handlingsplanen. Till sin hjälp har de bland annat Klimatklivet, som stärks och förlängs. 

Avfall Sverige kan konstatera att handlingsplanen inte innehåller skapandet av en expertmyndighet för cirkularitet och resurseffektivitet, något som Avfall Sverige efterlyst.

– På det hela taget kan de dryga 100 punkterna som regeringen presenterar i sin handlingsplan för cirkulär ekonomi tyckas vara omfattande. Men frågan är om det räcker för den massiva omställning av samhället som krävs för att vi ska kunna nå de globala målen i Agenda 2030 och kunna skapa en global hållbarhet. Avfall Sverige hade hoppats på tydligare lagstiftning och tuffare styrmedel, framför allt för åtgärder högre upp i avfallshierarkin. Det skulle kunna främja den innovation och de beteendeförändringar som måste till, säger Tony Clark.

Avfall Sverige kommer nu analysera handlingsplanen och återkommer med mer information efter det.

Fakta

Handlingsplanen för cirkulär ekonomi i korthet

Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign

 • Giftfritt från början – budgetsatsning till Kemikalieinspektionen
 • Produktpass för bättre kunskap
 • Naturvårdsverket ska föreslå kvotplikt för återvunnen råvara för relevanta produkter
 • Industriklivet breddas och förstärks

Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster

 • Strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion
 • Insatser för att öka andelen cirkulär och fossilfri upphandling
 • Information till konsumenter om cirkulär ekonomi

Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp

 • Ökad tillsyn och insatser ska hindra brottslighet inom avfallsområdet
 • Förbättrad hantering av avfall
 • Satsning på metaller och mineral ur sekundära källor

Fokusområde 4: Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller

 • Kreditgarantier för gröna investeringar
 • Utredning om miljötillståndsprövning
 • Stärkt innovations- och näringslivsklimat
 • Satsning på forskning och innovation för en cirkulär ekonomi

Läs mer i regeringens handlingsplan 


Skriv ut:

Datum