PM klargör krav kring vattenbaserad färg

Från den 1 mars klassificeras stora mängder vattenbaserad färg som miljöfarlig kemisk produkt enligt EU:s kemikalielagstiftning på grund av innehåll av vissa biocider. I en PM klargör Avfall Sverige sin bedömning, att den generellt inte ska klassas som farligt avfall. 
 
En tillämpning av de klassificeringsregler för avfall som anges i EU:s förordningar och vägledning visar att flertalet av de ämnen som förekommer i vattenbaserade färger skulle enskilt klassificeras som HP14 miljöfarligt vid en halt överstigande 0,25 %. I den översiktliga genomgången som gjorts av innehållet i svenska färger har ingen vattenbaserad färg hittats som enligt säkerhetsbladen skulle ha halter av dessa ämnen som medförde en klassificering som farligt avfall.

Här hittar du PM:et


Skriv ut:

Datum