förpackningar av plast

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. En av punkterna som ska utredas är om kommunerna ska organisera insamlingen. 

Syftet med utredningen är att skapa förutsättningar att nå återvinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv.

Utredningen ska bland annat 

  • föreslå nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar, från hushåll och från verksamheter där förpackningsavfall uppkommer, 
  • utreda hur ett utökat producentansvar bör utformas och föreslå två miljö- och kostnadseffektiva alternativa insamlingssystem för att nå materialåtervinningsmålen; ett insamlingssystem där producenterna har det organisatoriska och ekonomiska ansvaret för insamlingen och ett insamlingssystem där kommunerna organiserar insamlingen men där kostnaderna täcks av producenterna, 
  • se över behovet av och möjligheterna till samordning och samarbete mellan kommuner och producenter, inklusive eventuell delaktighet i varandras system, 
  • säkerställa att producenter eller producentansvarsorganisationer effektivt bidrar till att nå materialåtervinningsmålen, 
  • ge förslag som innebär en god servicegrad i hela landet samt ta särskild hänsyn till att vad som är ett kostnadseffektivt och miljömässigt motiverat system kan skilja sig mellan tätort, landsbygd och glesbygd, och i det sammanhanget undvika onödiga transporter och annan miljöpåverkan,
  • föreslå verktyg, t.ex. ekonomiska incitament eller sanktioner, som främjar en utökad utsortering och motverkar felsortering, 

Utöver att se över producentansvar för förpackningar ska utredningen också ta fram förslag för att genomföra de särskilda bestämmelserna i EU:s avfallsdirektiv om producentansvar, de så kallade minimikraven för förpackningar, retursystemet för plastflaskor och metallburkar, läkemedel, bilar, däck och eventuellt batterier.

Utredningens förslag om producentansvar för förpackningar ska remitteras under hösten 2021 och förslagen om minimikrav kan vid behov remitteras tidigare under året. 

Läs mer på regeringens webbplats

Läs mer i miljödepartementets uppdragsbeskrivning


Skriv ut:

Datum