Så föreslås engångsplasten minska

En utredning för att införa EU:s direktiv om engångsplast vill se produkter som är enklare att återvinna och ställa krav på återvunna material vid nyproduktion. Men även återbruk vid take away och förbud mot onödiga plastprodukter finns bland förslagen.

I syfte att öka materialåtervinningen av engångsförpackningar föreslås krav på att förpackningar ska utformas så att de går att materialåtervinna. Det föreslås även krav på att plastförpackningar från år 2030 ska innehålla minst 30 procent återvunnen plast.

Utredningen föreslår att onödiga engångsplastprodukter där plastfria alternativ finns tillgängliga förbjuds. I syfte att minska antalet förpackningar som används vid take away föreslås att det ska vara möjligt att få mat och dryck serverad i en återanvändbar matlåda eller mugg. Under rådande omständigheter kan omställningen bli utmanande för restaurangbranschen och utredningen föreslår därför att kraven inte ska börja gälla förrän den 1 januari 2024 samt att den som säljer få engångsmuggar och engångsmatlådor ska undantas.

Utredningen föreslår även att principen om att förorenaren ska betala ska gälla vid nedskräpning. Nya producentansvar föreslås för vissa tobaksvaror, våtservetter och ballonger – produkter som orsakar mycket nedskräpning och därmed kostnader för att städa upp dess skräp. Dessutom föreslås straffansvar för den som skräpar ner exempelvis en fimp eller ett godispapper. 

Ett syfte med det bakomliggande EU-direktivet är att minska den marina nedskräpningen.

– Vi välkomnar att EU:s direktiv om engångsplast nu ska införlivas i svensk rätt. EU ställer tydliga krav på produkter och på producenter och visar entydigt var ansvaret för nedskräpningen ligger. Det känns tryggt. Producenten ges ett tydligt ansvar för att produkter ska kunna återanvändas, men också genom att det ställs krav på att återvunnen plast ska återanvändas i produktionen. Därmed tvingar direktivet många producenter att ta ett rejält kliv uppför avfallstrappan, något som vi som organisation välkomnar. Genom detta förslag hoppas vi också få mindre mängder av återvinningsbart material som lämnas till energiåtervinning, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark.

Utredningen kommer nu att remitteras fram till och med den 15 mars 2021.

Läs mer i promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning


Skriv ut:

Datum