tangentbord dator

Så här ska det kommunala avfallet redovisas

Nya föreskrifter har nu publicerats, som reglerar vilka uppgifter om kommunalt avfall som årligen ska lämnas av kommuner och de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands. Avfall Sverige konstaterar att flera kritiserade förslag från remissversionen har plockats bort. Första rapporteringen gäller 2021 och ska göras senast den 30 juni 2022.

Naturvårdsverket remitterade i september ett förslag på föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall. I sitt svar framhöll Avfall Sverige att det överlag är bra med gemensam rapportering och statistik som underlättar jämförelser och uppföljning. Det är även positivt att Avfall Web föreslås kunna användas för att underlätta rapportering och undvika merarbete. Men i övrigt hade Avfall Sverige synpunkter på för stor detaljeringsnivå på rapporteringen, bland annat krav på särredovisning av livsmedelsavfall, och krav på plockanalyser vart fjärde år. 

Naturvårdsverket har efter kritik från många remissinstanser gjort vissa lättnader i rapporteringskraven: 

  • Kravet på plockanalys vart fjärde år har strukits. I stället ska kommunen endast lämna de uppgifter på sammansättning av restavfall och grovavfall som finns tillgängliga. Om kommunen har genomfört plockanalyser ska de alltså rapporteras till Naturvårdsverket, men det är inget krav att göra plockanalyser. 
  • Uppgifter om hur mycket av den totala mängden kommunalt avfall som genererats av hushåll respektive verksamheter ska lämnas efter förfrågan från Naturvårdsverket. Det innebär att det inte blir ett krav för alla kommuner att årligen rapportera denna skattning, utan endast efter förfrågan. 
  • En annan förenkling är att livsmedelsavfall endast behöver särredovisas i två kategorier: hushåll och verksamheter. Tidigare förslag innebar särredovisning i tre kategorier: hushåll, storkök och restauranger respektive livsmedelsbutiker och andra verksamheter. Denna rapportering gäller från år 2025.

Naturvårdsverket poängterar att krav på särredovisning etcetera inte syftat till ändringar i kommunernas verksamheter, till exempel nyinvestering i fordon, vågar och utbyggnad av återvinningscentraler, något som lyfts som farhågor av många kommuner. 

Naturvårdsverket förtydligar också att beräkningspunkt för materialåtervinning gäller för den som transporterar kommunalt avfall från Sverige. Enligt remissförslaget fick man intryck att detta krav gällde alla kommuner. 

Naturvårdsverket ska nu ta fram en vägledning om hur uppgifter om kommunalt avfall ska lämnas samt gränsdragningar för aktuella uppgifter. Vägledning ska även tydliggöra de fall där schabloner och uppskattningar kan användas i rapporteringen. Vägledningen tas fram i nära samarbete med Avfall Sverige och beräknas vara klar under hösten 2021. 

Bakgrund

De nya föreskrifterna har tagits fram med anledning av ändringar av sex EU-direktiv på avfallsområdet. Dessa direktiv ska bidra till en mer cirkulär ekonomi och medverka till minskade avfallsmängder, förbättrad avfallshantering samt ökad återanvändning och återvinning. För uppföljningen behövs tillgång till bra statistik. Enligt 7 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) ska kommunen lämna uppgifter till Naturvårdsverket om ursprung, sammansättning och vikt på kommunalt avfall

Läs mer i Naturvårdsverkets pressmeddelande och i Avfall Sveriges remissvar 


Skriv ut:

Datum