Säkerhet och utredning ska stoppa avfallsbrottslighet

Det ska bli möjligt att kräva ekonomisk säkerhet för vissa verksamheter. Vidare ska en utredning se över miljöstraffrätten med särskilt fokus på den organiserade brottsligheten.

Riksdagen har beslutat om ändringar i lagstiftningen som gör det möjligt att ställa krav på en verksamhetsutövare att ställa ekonomisk säkerhet för att få bedriva viss anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, däribland deponier. Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver dock inte ställa säkerhet.  

– Illegal avfallshantering ger stora ekonomiska vinster för de inblandade men resulterar i enorma kostnader för samhället. Avfall Sverige ser möjligheten att ställa säkerhet på sådana verksamheter som ett viktig led i att bekämpa avfallsbrottsligheten och att undvika att kostnader för återställning av mark efter illegal avfallshantering landar på kommunen, vilket det finns aktuella exempel på, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark.  

Regeringen anser också att kommunerna ska kunna begära länsstyrelsens bedömning när det gäller kravet på säkerhet. Avfall Sverige välkomnar detta eftersom det inte alltid är säkert att kommunala miljönämnder har den ekonomiska och juridiska kompetens som behövs för bedömningen.

Den utredning som nu tillsatts ska förbättra samhällets möjligheter att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra miljöbrott. Utredaren ska bland annat lämna förslag kring följande:

  • Skärpta straff, idag kan grova miljömål ge max sex års fängelse, men fängelsestraff är ovanligt.
  • Förbud mot kontanthantering på avfallsområdet.
  • Miljöbrott ska förebyggas bättre, till exempel genom att inte bevilja tillstånd till miljöfarlig verksamhet om en bolagsföreträdare tidigare har begått brott.
  • Länsstyrelsernas stöd till kommunerna ska utökas och komplicerade ärenden ska kunna lämnas över från kommunerna till länsstyrelserna.
  • Samarbetet mellan myndigheterna ska förstärkas.
  • Behovet av ökad kompetens i domstolarna ska granskas.

Utredare blir Helena Eckerrot Flodin, tidigare miljöåklagare.

Regeringens remiss angående säkerhet för vissa anmälningspliktiga verksamheter

Regeringens pressmeddelande åtgärder mot miljöbrott och organiserad brottslighet


Skriv ut:

Datum