svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Skatt på deponi och förbränning ses över

En särskild utredare ska analysera om det är lämpligt att införa ytterligare undantag från avfallsskatten och avfallsförbränningsskatten. Avfall Sverige menar att det är osannolikt att någon av skatterna har någon miljöstyrande effekt.

Utredaren ska bland annat titta på möjligheterna att undanta så kallat sekundäravfall från avfallsförbränningsskatten. Det kan exempelvis röra plastrejekt från återvinning av plastbelagd kartong eller annat utsorterat avfall som ratats av återvinningen. 

Även när det gäller avfallsskatten, ofta kallad deponiskatten, ska utredaren undersöka om visst sekundäravfall bör undantas från skatt. 
Utredaren ska också förslå förändringar av reglerna för att motverka att situationer med dubbelbeskattning uppstår och ta ställning till hur eventuella undantag förhåller sig till EU-rätten.

– Det är bra att skatterna ses över, men ännu bättre vore om förbränningsskatten togs bort helt och om deponiskatten förändrades till en låg, fast kostnad, säger Tony Clark, Avfall Sveriges vd.

– De analyser som Avfall Sverige låtit göra visar att såväl deponiskatten som förbränningsskatten är en samhällsekonomiskt dålig affär. Någon märkbar miljönytta kan inte påvisas. Deponiskatten innebär en administrativ börda för kommunerna och andra anläggningsägare som överstiger statens intäkter. Så som skatterna är utformade idag riskerar de också att hindra tillkomsten av attraktiva cirkulära lösningar för olika slags avfall.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag den 28 februari 2022.

Sedan tidigare genomför även Skatteverket en utvärdering av avfallsförbränningsskatten. Den utvärderingen ska redovisas senast den 1 oktober 2021.

Läs mer på regeringens webbplats
 


Skriv ut:

Datum