EU-flaggan

Taxonomin kan stoppa biogasfordon

EU-kommissionen har nu enats om taxonomin, de riktlinjer som ska vägleda gröna investeringar. Bland annat föreslås krav på nollutsläpp för alla bilar, vilket i praktiken innebär att biogas som fordonsbränsle utesluts. Det är ett beslut som kan få långtgående konsekvenser för Sveriges strategi för att nå fossilfrihet, menar Avfall Sverige.

Taxonomin är ett system som är tänkt att främja hållbara investeringar genom att göra det tydligare vilka ekonomiska verksamheter som bidrar mest till EU:s miljömål – att göra Europa klimatneutralt 2050. Diskussionerna om vad som bör få denna ”kvalitetsstämpel” har pågått länge och visar på stora skillnader mellan de många EU-länderna. 

Från 2026 finns ett krav på nollutsläpp vid avgasröret för alla bilar. I praktiken är det därmed bara el och vätgas som erkänns som hållbara drivmedel. 

– Det är uppenbart att EU-kommissionen inte har tagit hänsyn till att biogasen utöver det klimatneutrala fordonsbränslet också ger ett utmärkt gödselmedel, som i många fall används inom ekologisk odling. Det gör mig också bekymrad att olika EU-initiativ och lagstiftningsförslag inte är synkroniserade. Avfallsdirektivet kräver att allt biologiskt avfall ska återvinnas biologiskt senast 2023. Metanstrategin vill att mer organiskt avfall och gödsel ska rötas. Detta är bara några exempel på initiativ som kommer att leda till kraftig ökning av biogasproduktionen i Sverige och resten av Europa. Frågan kvarstår då var all biogas ska användas, särskilt i ett land som Sverige som saknar naturgasnät och där transportsektorn är största användningsområdet för biogasen. Vi har byggt upp ett fungerande system – utan biogasen lär Sveriges få svårt att nå klimatmålen, säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige.

Tillverkning av biodrivmedel och biogas inkluderas dock i taxonomin. Att biobränsle dessutom har getts lättnader jämfört med tidigare versioner kan innebära att annan användning av biogas än drivmedel kan omfattas av taxonomin, exempelvis inom industrin. 

Avfall Sverige har tillsammans med en lång rad organisationer i Europa argumenterat för att energiåtervinning av avfall ska inkluderas i taxonomin, men utöver lättnaderna för biobränsle nåddes här inga större framgångar. 

– Energiåtervinning är en viktig del av avfallshierarkin och borde ha inkluderats i taxonomin. Nu finns det risk för att framtida investeringar i ny teknik försvåras, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige.

Ännu återstår för EU-parlamentet och Rådet att rösta igenom Kommissionens förslag. EU-taxonomin är också ett levande dokument som kommer att ändras i takt med utvecklingen och de tekniska framsteg som görs. Kriterierna ska omprövas med jämna mellanrum. 
 


Skriv ut:

Datum