Tio punkter för ett mer cirkulärt Sverige

Delegationen för cirkulär ekonomi har lämnat årets rapport till regeringen med förslag kring hur näringsliv, stat och offentlighet bör agera för att skapa ett mer hållbart Sverige.

Tio förslag presenterades av delegationens ordförande Åsa Domeij:

  • Inför ett nytt miljömål för ett resurseffektivt samhälle.
  • Kartlägg Sveriges resursflöden.
  • Inför ett ”cirkulärt lyft”, ett nationellt program för hur industrin kan ställa om.
  • Skapa ett nationellt samordnande nav för cirkulär design.
  • Uppdra åt Upphandlingsmyndigheten att skapa en plattform för cirkulär upphandling som kan underlätta dialog och matchning av köpare och leverantörer.
  • Utred hur vi kan skapa incitament för hållbart konsumentbeteende.
  • Gör det obligatoriskt för offentlig sektor att använda SIN-listan för att undvika särskilt farliga ämnen.
  • Skapa regler för hälso- och miljöriskbedömning för återvunna material som inte är strängare än för jungfruligt.
  • Öka användningen av återvunnen råvara genom att utreda kvotplikt och återvinningscertifikat på plast, kvotplikt på återvunnen fosfor och kväve samt hur ett Bonus-Malus för avfall kan utformas.
  • Ställ tydligare krav på återvinning av byggavfall och användning av återvunnet material i byggsektorn, och inför sanktioner mot de som inte sorterar bygg- och rivningsavfall.

– Vi gratulerar delegationen, som till stora delar har gjort ett ypperligt arbete i att lyfta frågan om cirkulär ekonomi och sammanföra många olika aktörer, kommenterar Tony Clark, vd Avfall Sverige. Vi ställer oss helhjärtat bakom den riktning som alla de förslag som nu presenterats pekar mot, det stämmer väl in med vår övertygelse om att produkter behöver få en längre livslängd, bli lättare att återvinna och vara giftfria när de återvinns. Att kvotplikt för återvunnet material ska utredas är mycket bra. Särskilt glada är vi för förslaget om ett nytt mål för resurseffektivitet ­– det har visat sig vara ett bra sätt att driva utvecklingen framåt. Sedan återstår det förstås att se hur det utformas.

– Delegationen lägger stor vikt vid näringslivets insatser, och det är bra för det är i tillverkningsledet som möjligheterna att cirkulera våra resurser avgörs. Men jag hade önskat en större förståelse för de möjligheter som den kommunala avfallshanteringen har för att vi ska klättra högre upp i avfallshierarkin. Här görs redan stora insatser, men frågor om förebyggande, återanvändning och avfallshantering måste integreras tidigt i samhällsplaneringen för att kunna intensifiera detta arbete.

Delegationens arbete fortsätter nu med uppgift att stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen.


Skriv ut:

Datum