Två nya förslag: Fimp ger böter samt tydlighet kring producent

Regeringen lämnar förslag till riksdagen om hur ändringar i EU:s avfallslagstiftning och EU:s så kallade engångsplastdirektiv ska införlivas i svensk lagstiftning.

I propositionen föreslår regeringen att det ska införas böter för all nedskräpning. Enligt förslaget blir det straffbart att slänga till exempel en cigarettfimp, ett kolapapper eller ett tuggummi på marken. De flesta av dessa produkter innehåller plast och är bland de vanligast förekommande produkterna vid nedskräpning.

Regeringen föreslår också att förklaringen av vad som avses med producent ska ändras, så att den bättre överensstämmer med definitionen i EU:s avfallsdirektiv. Det innebär att begreppet utvidgas till att även omfatta den som utvecklar, bearbetar och behandlar produkter. För att regeringen i framtida regleringar ska kunna ställa krav mot rätt aktörer vid genomförandet, är det viktigt att bestämmelsen i miljöbalken om vad som avses med producent inte omfattar andra aktörer än de som är producenter enligt EU:s direktiv.

Regeringen föreslår ytterligare några ändringar för att kunna genomföra kraven i avfallsdirektivet och engångsplastdirektivet i den svenska lagstiftningen. Dels vill de införa en förklaring i miljöbalken av vad som avses med system för utökat producentansvar för avfallshantering och producentansvarsorganisation, dels föreslår de att flera bemyndiganden i 15 kap. miljöbalken ska utvidgas och nya bemyndiganden införas. Det innebär bland annat att regeringen ska kunna besluta om föreskrifter för att införa system för utökat producentansvar för avfallshantering, det vill säga system som innebär att producenter ansvarar ekonomiskt eller organisatoriskt för hanteringen av avfallsledet i en produkts livscykel.
 
– Avfall Sverige välkomnar de förtydliganden av producentbegreppen som föreslås och att de görs enhetliga med EU-lagstiftningen. Betydelsen av producent kan göras mer specifik och anpassas till förutsättningarna för de produkter som regleras i de olika producentansvarsförordningarna, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.
 


Skriv ut:

Datum