Samlad lösning behövs för hushållens återvinning

 

Att bryta upp dagens system för återvinning från hushållen blir dyrt och komplicerat för medborgarna, svårjobbat för kommunerna och dåligt för miljön. Regeringen måste tänka om.

– Regeringens förslag om återvinning skulle leda till dyra dellösningar för insamling och återvinning av returpapper, förpackningar och matavfall från hushållen. I slutänden drabbas medborgarna genom en generell höjning av avfallstaxan och en krångligare återvinning, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I dag är det producenter av tidningar som ansvarar för insamlingen genom samarbetsorganisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Utan någon djupare utredning som grund, föreslår regeringen att ta bort producentansvaret för returpapper, med argumentet att tidningsbranschen inte klarar detta ekonomiskt. Istället läggs insamlingen och återvinningen av returpapper på kommunerna. SKR och kommunernas branschorganisation Avfall Sverige anser i ett gemensamt remissvar att det är feltänkt.

– Istället för det liggande förslaget krävs en samlad lösning. Det måste vara lätt för medborgaren att göra rätt samt effektivt och hållbart ur ett samhällsperspektiv. Inte minst behövs ett tydligt producentansvar vilket är avgörande för att minska resursförbrukningen och värna miljön, säger Lars Stjernqvist, ordförande för Avfall Sverige.

Siffror från Pressretur pekar på att kostnaderna för att etablera bostadsnära insamling kommer att uppgå till ca 3-4 miljarder för investering i infrastruktur samt årliga löpande kostnader om 200-700 miljoner kronor per år. Regeringens bedömning är att de löpande kostnaderna i genomsnitt understiger 100 kronor per hushåll och år. Detta bedömer SKR och Avfall Sverige vara kraftigt i underkant för de flesta kommuner. En noggrann ekonomisk konsekvensanalys hade behövt göras.

Samlad lösning behövs         

SKR och Avfall Sverige vill se en lösning där hushållen får en samlad insamling av rest- och matavfall, förpackningar och tidningar. Vi är övertygade om att det tillsammans går att hitta en sådan lösning som både fungerar praktiskt och ekonomiskt.

SKR och Avfall Sverige uppmanar regeringen att:                                                                    

Riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret för returpapper.Backa regleringen till de förordningar om producentansvar som antogs 2014, och komplettera med regler om kostnader. Regeringen behöver göra en ordentlig utredning i god dialog om hur framtidens insamling bäst kan organiserasFatta ett samlat beslut om hur insamling ska ske av returpapper, förpackningar och matavfall från hushållen utifrån en konsekvensanalys av hur det påverkar medborgare, kommuner och återvinningsmål. Bland annat bör samma datum gälla för när de olika insamlingarna ska träda i kraft, så att de aktörer som ska sköta insamlingen kan samordna uppbyggnaden.Lätta på kraven på närhet som finns i 2018 års förordningar. Regeringen bör utgå från att det råder olika lokala förutsättningar, som ger kommunerna rimliga krav samtidigt som medborgarna erbjuds en tillgänglig insamling.

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.

Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKR ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKR:s vision är att utveckla välfärden.