2021-09-02

Avfall Sverige ber om översyn av avfallsskatten

I en hemställan till regeringen ber Avfall Sverige för andra gången om en översyn av avfallsskatten och dess samhällsekonomiska effekterna.

Avfall Sverige har länge ansett att det finns ett behov av en total översyn av avfallsskatten för att den bättre ska kunna främja en cirkulär ekonomi och giftfria kretslopp. Avfall Sverige ser inte att en översyn är möjligt enligt direktiven för den pågående utredningen ”Undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt” (Fi 2021:05). Avfall Sverige hemställer därför – återigen – om att regeringen ska göra en översyn av avfallsskatten (också kallad deponiskatten) och dess samhällsekonomiska effektivitet.

När lag om skatt på avfall utreddes och infördes år 2000 fanns få andra styrmedel som kunde påverka hur mycket avfall som deponeras. Sedan dess har mycket hänt. Förbud att deponera brännbart respektive organiskt avfall har införts, reglerna om producentansvar och ökade mål för materialåtervinning, mål för matavfallsinsamling har alla bidragit till mindre deponering liksom till ett generellt ökat fokus på och medvetenhet om att undvika deponering.

Avfall Sverige har tidigare låtit analysera hur deponiskatten fungerar och analysen visar att skatten idag är en samhällsekonomisk förlustaffär och att det finns behov av ändringar i lagen för att bättre främja giftfria kretslopp och återvinning av material. Detta har Avfall Sverige redogjort för redan tidigare till Regeringskansliet genom ”Hemställan om översyn av avfallsskatten (deponiskatten)” i mars 2021. Syftet var att se om det finns behov av att genomföra ändringar i avfallsskattelagen för att främja giftfria kretslopp och återvinning av material och resurser genom ett undantag för visst sekundäravfall.

Avfall Sverige anser att den nuvarande utredningen kring undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt är för snäv – det behövs en bredare översyn. Enligt Avfall Sveriges bedömning behöver helheten och skattens övergripande funktion utredas innan man kan ta ställning till om det finns behov av ytterligare undantag från skatten som ger en större miljönytta.

Här kan du läsa skrivelsen

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer