Skrivelser

Skrivelser 2019

SKRIVELSE: Producentansvaret för returpapper – bibehåll oförändrat

SKRIVELSE: Jordbruksverkets utkast till förfrågan om tillägg till bilaga I förordning (EG) 889/2008 

Skrivelser 2018

SKRIVELSE: Med anledning av Kommissionens kommande beslut om beräkningsmetoder enligt artikel 11.2 direktivet 2008/98/EG om avfall

SKRIVELSE: Kommentarer från Avfall Sverige till frågeställningar angående regeringsuppdrag om insamling av förpackningsavfall i utemiljöer

SKRIVELSE: Uppmaning till regeringen om att besluta om heltäckande reglering av krav avseende utsortering av matavfall samt tillhandahållande av insamlingssystem för utsorterat matavfall

SKRIVELSE: Kommentarer till hearing-version av ”Miljöbyggnad – Drift och förvaltning” (inför kommande remittering)

SKRIVELSE: Angående Naturvårdsverkets vägledning om spillfett och fett från fettavskiljare

Skrivelser 2017

Kompletterande vägledning till definitionen av hushållsavfall – spillfett och fett från fettavskiljare

Särskilt yttrande till utredningen om skatt på förbränning av avfall

PETITION: Clarification of the scope of the EU ETS is needed – Waste incineration plants

Innefatta renhållningspersonal i blåljusutredningens överväganden och förslag

Skrivelse om översyn av definitionen av med hushållsavfall jämförligt avfall

Brev till berörda statsråd om åtgärder för att rädda svensk biogasproduktion

Skrivelse angående önskemål om ändring av 32 § förordning (2013:253) om förbränning av avfall

Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 §§ förordning (2013:253) om förbränning av avfall

Äldre skrivelser

SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag


Skriv ut: