2024-06-27

Avfall Sverige i Almedalen

Avfall Sverige bjöd in till två seminarier i Almedalen, ett om Klimatpolitik och Energiåtervinning, ”Fossilfritt avfall 2045 - är det möjligt” och ett om privata och kommunala företag olika uppdrag, ”De kommunala bolagens balansakt – samhällsnytta vs affär”.  

Klimatpolitiken genomförs till stor del i kommunerna som möjliggör återbruk, materialåtervinning och produktion av el och fjärrvärme. Energiåtervinning är ett effektivt sätt att hantera avfall som inte kan återvinnas. Trots ökad utsortering och insamling ökar volymerna av plast till förbränning på grund av globalt ökande plastproduktion. Endast en liten del av plastavfallet återvinns, och plasten ger koldioxidutsläpp. Avfall Sveriges medlemmar siktar på att halvera de fossila utsläppen från energiåtervinning senast 2030 och nå nära noll utsläpp senast 2045.

Under seminariet diskuterades Naturvårdsverkets rapport om scenarier för minskad förbränning av fossil plast och Energimyndighetens rapport om styrmedel för CCS och CCU, som nyligen varit på remiss.

Kombinationen av åtgärder, styrmedel och investeringar som krävs för att minska fossila utsläpp från avfallsförbränning var en central diskussionspunkt, liksom behovet av CCU/CCS för att hantera de utsläpp som oundvikligen kommer från energiåtervinningen. Avfall Sverige stödjer investeringar i utbyggnad av CCU/CCS, förutsatt att finansiering och främjande av innovation inom plastindustrin säkerställs. Kvotplikt och förpackningsförordningen för att öka efterfrågan på återvunnen plast är under utveckling. Ett utökat producentansvar, som föreslagits av Energimyndigheten, fick stöd från flera i panelen. Alla var överens om att samverkan mellan aktörer för en cirkulär plastekonomi är nödvändigt.

I panelen deltog Gustav Ebenå, Energimyndigheten, Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket, Henrik Oxfall, IKEM, Eric Zinn, Göteborg Energi och Tony Clark, Avfall Sverige. Moderator var Katarina Sundberg, Avfall Sverige.

När det gäller de privata och kommunala företagens olika uppdrag var en central fråga hur vi kan skapa konkurrens på lika villkor och samtidigt uppnå en cirkulär ekonomi. De viktigaste budskapen handlar om att alla aktörer behöver samverka och kommunicera samt att lagstiftning och ramarna är bra men kan behöva bli tydligare. Marknader ser olika ut över hela vårt avlånga land och de förändras även över tid. Därför behöver kommunen tillsammans med det lokala näringslivet ta ansvar att möta dessa olika intressen som ibland har målkonflikter. Det görs bäst genom en tydlig lagstiftning i botten som sedan behöver byggas på med dialog, regelbunden uppföljning från ägarens håll och sist men inte minst: Förtroendefull kommunikation.  Mycket av diskussionen tog avstamp i den intressanta rapport som Sobona publicerade i maj,  https://sobona.se/vara-fragor/rapporter/balansmastarna 

I denna panel deltog Per Nordenstam, Sobona, Eva Edwardsson, utredaren KOS-reglerna, Sara Catoni, SKR, Magnus Lundén, Röda Korset, Arvid Fredenberg, Konkurrensverket och Stefan Sagebro, Svenskt Näringsliv och Tony Clark, Avfall Sverige. Moderator också här var Katarina Sundberg, Avfall Sverige

Läs mer om detta seminarium här.

Senast uppdaterad - 2024-07-04

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer