2021-10-15

Bättre sortering nära bostaden

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.  
 
- Mängden felsorterat, alltså det som hamnar i soppåsen som skulle kunna ha återvunnits på annat sätt än som energi, fortsätter att minska i de kommuner som har infört fastighetsnära insamlingssystem. 1,2 kilo förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet per vecka i villahushåll med fastighetsnära insamling jämfört med 1,4 kilo förra året. I villahushåll utan fastighetsnära insamling slängs 1,9 kilo felsorterat, vilket är samma som året innan, säger Jenny Westin, statistikansvarig hos Avfall Sverige. En ökad sortering gör att mer material kan återanvändas och återvinnas, istället för att jungfruligt material används. 

Rapporten visar också att kunderna med möjlighet att lämna sin sortering fastighetsnära är nöjdare än andra.  
Sedan tidigare finns statistiken på riksnivå presenterad i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att varje svensk i genomsnitt slängde 466 kg kommunalt avfall förra året. Av det gick 75 kg till biologisk återvinning och 155 kg gick till materialåtervinning.  

60 kommuner når upp till det nationella målet till 2020 att minst 50 procent av det uppkomna matavfallet behandlas biologiskt (rötas eller komposteras) så att näringsämnen tas tillvara. 80 kommuner når upp till målet att minst 40 procent av matavfallet ska rötas så att både energi och näringsämnen tas till vara. Ett nytt etappmmål anger att minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara senast 2023. 

- Det nya etappmålet till 2023 är en utmaning - endast en kommun når i dagsläget upp till målet på 75 procent. Men 87 procent av Sveriges kommuner samlar redan in matavfall separat och utbyggnaden fortsätter för att omfatta fler hushåll och fler kommuner, säger Jenny Westin. 

I rapporten redovisas även om insamlingen sker i egen regi eller med entreprenör. 65 procent av kommunerna anlitar entreprenör för insamling av mat- och restavfall, övriga kommuner utför insamlingen i egen regi.  

- Kommunerna har ansvar för att se till att hushållens avfall samlas in och återvinns. Det är företrädelsevis större kommuner som har insamling i egen regi, säger Jenny Westin. Det går inte att se någon direkt skillnad i avfallsavgiften, varken i villa eller lägenhet, beroende på utförarform.  

Ett svenskt villahushåll betalade i genomsnitt 2 321 kronor, inklusive moms, i avfallsavgift 2020. Det blir i snitt 6,36 kronor per dag, eller 193 kronor per månad. Avgiften för hushåll i flerfamiljshus var i medeltal 1 405 kronor per lägenhet.  
 
Kommunindex 25-i-topp 
I rapporten Kommunalt avfall i siffror finns också index för kommuner inom kundnöjdhet, miljö, och bästa avfallskommun totalt sett.  

Sedan tidigare har vi presenterat årets avfallskommun som i år blev Falun kommun. Bjuv är högst i topp vad gäller miljöindex och Forshaga kommun har återigen landets nöjdaste kunder. 
 
Om statistiken 
Statistiken över det kommunala avfallet är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Nio av tio kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för kommunalt avfall. Den fullständiga statistiken över behandlingen av kommunalt avfall i Sverige 2020 finns i årsskriften Svensk Avfallshantering. 

Här hittar du rapporten   

Fler nyheter

Biogasreaktor

2022-08-31

Hållbarhet och stabilitet i en orolig tid

Tillgången till stabil, planerbar och reglerbar kraft har blivit än mer akut nu när hela Europa på kort tid behöver ställa om sin energiförsörjning. V…

Läs mer
Nordic Biogas Conference

2022-09-05

Anmäl dig till Nordic Biogas Conference

Det är hög tid att anmäla sig till Nordic Biogas Conference som genomförs i Linköping 4-5 oktober, med en inledande aktivitet på kvällen den 3 oktober…

Läs mer
Naturvardsverkets Entre 02

2022-09-06

Förslag om ändrat kommunalt ansvar

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda om kommunens ansvar för vissa avfallsströmmar av kommunalt avfall bör tas bort från kommunen…

Läs mer
Startsidan

2022-09-12

Nya avfallsverige.se

Nu har vi, som ni ser, lanserat nya avfallsverige.se! Vår förhoppning är att det ska bli lättare för dig som besökare att hitta det du söker. Det finn…

Läs mer
Energiatervinning

2022-09-13

Förbränningsskatten slopas

Vid årsskiftet kan skatten på avfallsförbränning tas bort. Det framgår av en PM från Finansdepartementet som nu skickats på remiss.

Läs mer
Sedlar Och Mynt

2022-09-06

S och M vill slopa skatt på förbränning

Både Moderaterna och Socialdemokraterna gjorde igår utspel som innebär att avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.Både Moderaterna och Socialdemokra…

Läs mer