2021-10-15

Bättre sortering nära bostaden

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.  
 
- Mängden felsorterat, alltså det som hamnar i soppåsen som skulle kunna ha återvunnits på annat sätt än som energi, fortsätter att minska i de kommuner som har infört fastighetsnära insamlingssystem. 1,2 kilo förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet per vecka i villahushåll med fastighetsnära insamling jämfört med 1,4 kilo förra året. I villahushåll utan fastighetsnära insamling slängs 1,9 kilo felsorterat, vilket är samma som året innan, säger Jenny Westin, statistikansvarig hos Avfall Sverige. En ökad sortering gör att mer material kan återanvändas och återvinnas, istället för att jungfruligt material används. 

Rapporten visar också att kunderna med möjlighet att lämna sin sortering fastighetsnära är nöjdare än andra.  
Sedan tidigare finns statistiken på riksnivå presenterad i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att varje svensk i genomsnitt slängde 466 kg kommunalt avfall förra året. Av det gick 75 kg till biologisk återvinning och 155 kg gick till materialåtervinning.  

60 kommuner når upp till det nationella målet till 2020 att minst 50 procent av det uppkomna matavfallet behandlas biologiskt (rötas eller komposteras) så att näringsämnen tas tillvara. 80 kommuner når upp till målet att minst 40 procent av matavfallet ska rötas så att både energi och näringsämnen tas till vara. Ett nytt etappmmål anger att minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara senast 2023. 

- Det nya etappmålet till 2023 är en utmaning - endast en kommun når i dagsläget upp till målet på 75 procent. Men 87 procent av Sveriges kommuner samlar redan in matavfall separat och utbyggnaden fortsätter för att omfatta fler hushåll och fler kommuner, säger Jenny Westin. 

I rapporten redovisas även om insamlingen sker i egen regi eller med entreprenör. 65 procent av kommunerna anlitar entreprenör för insamling av mat- och restavfall, övriga kommuner utför insamlingen i egen regi.  

- Kommunerna har ansvar för att se till att hushållens avfall samlas in och återvinns. Det är företrädelsevis större kommuner som har insamling i egen regi, säger Jenny Westin. Det går inte att se någon direkt skillnad i avfallsavgiften, varken i villa eller lägenhet, beroende på utförarform.  

Ett svenskt villahushåll betalade i genomsnitt 2 321 kronor, inklusive moms, i avfallsavgift 2020. Det blir i snitt 6,36 kronor per dag, eller 193 kronor per månad. Avgiften för hushåll i flerfamiljshus var i medeltal 1 405 kronor per lägenhet.  
 
Kommunindex 25-i-topp 
I rapporten Kommunalt avfall i siffror finns också index för kommuner inom kundnöjdhet, miljö, och bästa avfallskommun totalt sett.  

Sedan tidigare har vi presenterat årets avfallskommun som i år blev Falun kommun. Bjuv är högst i topp vad gäller miljöindex och Forshaga kommun har återigen landets nöjdaste kunder. 
 
Om statistiken 
Statistiken över det kommunala avfallet är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Nio av tio kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för kommunalt avfall. Den fullständiga statistiken över behandlingen av kommunalt avfall i Sverige 2020 finns i årsskriften Svensk Avfallshantering. 

Här hittar du rapporten   

Senast uppdaterad - 2022-08-18

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer