Ett steg närmare i förpackningsfrågan

Det första formella steget mot ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll är nu taget. Riksdagen har bifallit regeringens proposition som innehåller vissa bemyndiganden som är nödvändiga för att regeringen ska kunna gå vidare med det förslag till förordning som tidigare remissbehandlats. 

– Detta är ett efterlängtat beslut, som vi och producenterna tillsammans arbetat för att få på plats, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Bemyndigandena avser: 

  • producenternas erhållna intäkter och deras användning, 
  • skyldighet för producenter att hantera mer avfall än vad som motsvarar marknadsandel, 
  • skälig ersättning från övriga producenter till den producent som ansvarar för insamling av förpackningsavfall från verksamheter,  
  • skyldighet för kommuner att vidta de åtgärder som krävs för att ansvarsfördelningen mellan kommuner och producenter eller producentansvarsorganisationer ska fungera. 

Föreskrifterna om kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall kommer att finnas med i den förordning som regeringen ska besluta om.  

Beskedet från regeringen är att förordningen nu bereds. Regeringen har inte meddelat något datum för beslut, men det är troligt att beslut tas i närtid. Avfall Sverige har i remissvar till förpackningsutredningens förslag lämnat ett antal synpunkter. Efter beslut om förordning och efter uppföljning och analys av beslutad förordning kommer Avfall Sverige att informera medlemmarna om utfallet.   

Riksdagens beslut

Uppdatering 30 juni 2022: Regeringens beslut om förpackningsförordning


Skriv ut:

Datum