Frival riskabelt – vi har ett bättre förslag

Avfall Sverige har lämnat sitt remissvar på Frivalsutredningen ”Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin”. Utredningen föreslår att yrkesmässiga verksamheter ska få möjlighet att välja att någon annan än kommunen tar hand om hela eller delar av sitt kommunala avfall, det vill säga det avfall som kan liknas vid avfall från hushåll. Förslaget innebär att verksamheter kan välja vem som ska samla in avfallet utan att visa att det leder till någon miljövinst eller någon kontroll av den som ska hämta och behandla avfallet. Avfall Sverige ser inga fördelar med ett sådant system, däremot stora samhällsrisker.

– En betydligt bättre lösning än att införa ett frival vore att begränsa kommunens ansvar för avfall från den detaljhandel där huvuddelen av avfallet härrör från detaljhandelsverksamheten. På så sätt skulle de stora livsmedelskedjorna fullt ut äga sitt avfall medan kommunerna fortfarande skulle ha ansvar för de minsta handelsverksamheternas avfall från exempelvis personalens kök och toalett , säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

Istället för frival anser Avfall Sverige att kommunerna fortsatt ska ha ansvar för det kommunala avfallet i kombination med en utvidgad dispensmöjlighet för de verksamheter som vill förfoga över sitt avfall. Ett exempel kan vara om en restaurangkedja har en klimat- eller miljömässigt bättre lösning än kommunen. En sådan utvecklad dispensmöjlighet behöver dock regleras på ett annat sätt än vad som framgår av Frivalsutredningens förslag som alternativ till ett frival. 

Det finns flera skäl till att frivalet är en dålig idé, menar Avfall Sverige.

Risken finns att lägsta pris som styr, vilket bäddar för att locka oseriösa aktörer till branschen. Inblandning i olaglig handel med avfall är enligt Europol den tredje mest lukrativa branschen efter narkotika och vapen. 

– Vi har på den senaste tiden sett flera skandaler med exempelvis verksamheters bygg- och rivningsavfall, där det råder frival idag, som dumpats på ett olagligt och miljöfarligt sätt. Slutkostnaderna landar i dessa fall oftast på skattebetalarna. För att undvika oseriösa aktörer har utredaren pekat på att tillsynen måste utökas, vilket i sig också leder till ökade samhällskostnader. Frivalet gör samhället mer sårbart, säger Tony Clark. 

– Mest anmärkningsvärt är dock att det saknas miljöskäl till att införa ett frival. Utredaren konstaterar att de snarlika system som våra nordiska grannar infört inte varit miljömässigt motiverade eller syftat till att främja den cirkulära ekonomin. De enda möjliga vinnarna av ett frival är privata transportörer, men de seriösa aktörerna har redan idag goda möjligheter att få uppdrag. Mer än två tredjedelar av kommuner upphandlar avfallsinsamlingen, säger Tony Clark. 

Just nu pågår flera utredningar som kommer att påverka avfallshanteringen. Avfall Sverige menar att det gäller att hantera de många frågorna i rätt ordning för att avfallshanteringen på allvar ska kunna bidra till den cirkulära ekonomin. Avfall Sverige anser därför att
1. regeringen måste hantera den pågående utredningen om förpackningar först och tydliggöra verksamheternas skyldighet att sortera ut förpackningar samt besluta vem som ska ansvara för insamlingen,
2. regeringen måste hantera frågan om innebörden av definitionen av kommunalt avfall och gränsdragningen för det kommunala avfallsansvaret. Det är idag är oklart var gränsen för det kommunala ansvaret faktiskt går. Det förslag om detaljhandelns avfall som Avfall Sverige lägger fram bidrar till en tydlig avgränsning. 
3. regelverk som förhindrar illegal avfallshantering behöver komma på plats.

Först därefter kan det övervägas om och hur verksamhetsutövare bör få större möjlighet att förfoga över sitt kommunala avfall, menar Avfall Sverige. En utgångspunkt måste dock vara att det bidrar till en miljömässigt bättre hantering än vad vi har idag.  Man måste också titta på de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna.

Läs hela remissvaret
Läs utredningen SOU 2021:24


Skriv ut:

Datum