Så utvecklas svensk avfallshantering, statistik för år 2020

Avfall Sverige kan nu presentera fullständig statistik över behandling av kommunalt avfall i Sverige 2020. Mängden kommunalt avfall uppgick till 4,8 miljoner ton 2020, vilket motsvarar 466 kg per person. Det är en minskning med 1 kg jämfört med 2019. Avfall Sveriges och kommunernas första prioritet är att avfallet minskar och att vi klättrar uppåt i avfallshierarkin. 

Statistiken visar också att mängden avfall som går till materialåtervinning ökar. Totalt har mängden ökat med fem procent från 147 kg/person till 155 kg/person. Ökningen syns på såväl förpackningsavfall som elavfall och metallskrot. Utvecklingen går åt rätt håll, vilket är viktigt också för att möta de höjda återvinningsmål som ställts upp av EU. År 2025 ska minst 55 procent av det kommunala avfallet återvinnas till nytt material. Målet ökas successivt till 65 procent år 2035. När det gäller förpackningsmaterial är målet att i genomsnitt 65 procent ska materialåtervinnas år 2025, och i genomsnitt 70 procent år 2030. Det nationella målet på 55 procent återvinning av förpackningar uppnås redan. Sedan år 2020 är det nationella återvinningsmålet för förpackningar 65 procent vilket innebär att Sverige ställer högre krav än EU.

Den biologiska återvinningen ökade med 13 procent 2020, medan restavfallet minskade med 5 procent. Ökad utsortering av matavfall och förpackningar har alltså fått effekt. 

I Svensk Avfallshantering publiceras årlig statistik för alla de olika stegen i avfallshierarkin och behandlingsmetoderna. Statistiken är hämtad från Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem Avfall Web, där 9 av 10 kommuner lämnat in uppgifter, och från producenternas organisationer. Med Svensk Avfallshantering vänder vi oss till verksamma i avfallsbranschen, beslutsfattare, myndigheter, utbildningsväsendet, media och andra intresserade. 

Här hittar du Svensk Avfallshantering 2020

Statistiken uppdelat per kommun och län publiceras under hösten.


Skriv ut:

Datum