svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Skatteverket dissar förbränningsskatt

Avfallsförbränningsskatten styr inte mot de mål som motiverar skatten, det konstaterar Skatteverket i en rapport till Finansdepartementet.

Avfallsförbränningsskatten infördes 2020 och tas ut för varje ton avfall som förs in på en avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggning. Syftet med skatten är att öka materialåtervinningen och minska växthusgasutsläppen, men de har inte infriats.

I en kommentar till rapporten skriver Skatteverket:
”En förklaring till att skatten inte påverkar återvinningen av material är att det redan finns andra styrmedel på avfallsområdet. Exempelvis har drygt en tredjedel av kommunerna infört flerfackskärl eller olikfärgade påsar för optisk sortering som ett led i att anpassa hanteringen av avfall inför kommande krav. Med ett sådant avfallshanteringssystem är skatten överflödig eftersom den inte påverkar mängden avfall som källsorteras.
- - -
Skatteverkets utvärdering visar också att skatten troligen inte kommer att underlätta för omställningen till en cirkulär ekonomi eftersom varken avfallsflöden, materialåtervinning, produkters design eller växthusgaser bedöms påverkas i någon större utsträckning på längre sikt.”

Skatteverkets slutsatser överensstämmer i stort med vad Avfall Sverige kommit fram till i sin utvärdering av skatten, vilken också utgjort underlag för Skatteverkets granskning.

Läs Skatteverkets rapport 

Läs Avfall Sveriges rapport 
 


Skriv ut:

Datum