Fastighetsnära insamling ger bättre sortering

 

Nu kan Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå presenteras. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

- Vi ser också att mängden felsorterat, alltså det som hamnar i soppåsen, är lägre vid fastighetsnära system. 1,4 kilo förpackningar och returpapper per vecka hamnar i restavfallet i villahushåll med fastighetsnära insamling, medan det i andra villahushåll slängs 1,9 kilo felsorterat, säger Jenny Westin, statistikansvarig hos Avfall Sverige. En ökad sortering gör att mer material kan återanvändas och återvinnas, istället för att jungfruligt material används.

Rapporten visar också att kunderna med möjlighet att lämna sin sortering fastighetsnära är nöjdare än andra.

Sedan tidigare finns statistiken på riksnivå presenterad i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att varje svensk i genomsnitt slängde 467 kg hushållsavfall förra året.

Avfall Sverige har antagit ett mål om att till år 2025 ska den totala mängden mat- och restavfall minska med 25 procent per person, jämfört med 2015 – kort kallat 25/25-målet. 80 kommuner har anslutit sig till målet. Syftet med målet är att öka takten för att klättra uppåt i avfallshierarkin. 2015 var mängden mat- och restavfall i snitt 225 kilo per person nationellt. 25 procent innebär en minskning med i snitt 56 kg och den kvarvarande mängden mat- och restavfall skulle bli 169 kg. Till 2019 hade mängden mat- och restavfall minskat med 7 procent, 16 kg/per person till 209 kg.

I rapporten redovisas även om insamlingen sker i egen regi eller med entreprenör. 68 procent av kommunerna anlitar entreprenör för insamling av mat- och restavfall, övriga kommuner utför insamlingen i egen regi.
- Sett till befolkningen har 66 procent av Sveriges invånare insamling av mat- och restavfall via entreprenör. Det är företrädelsevis större kommuner som har insamling i egen regi, säger Jenny Westin. Det går inte att se någon direkt skillnad i avfallsavgiften, varken i villa eller lägenhet, beroende på utförarform.

Ett svenskt villahushåll betalade i genomsnitt 2 224 kronor, inklusive moms, i avfallsavgift 2019. Det blir i snitt 6,10 kronor per dag, eller 185 kronor per månad. Avgiften för hushåll i flerfamiljshus var i medeltal 1 399 kronor per lägenhet.

Kommunindex 25-i-topp
I rapporten Hushållsavfall i siffror finns också index för kommuner inom kundnöjdhet, miljö, och bästa avfallskommun totalt sett.
Sedan tidigare har vi presenterat årets avfallskommun som i år blev Kristianstad kommun. Förra årets vinnare Ängelholm är högst i topp vad gäller miljöindex och Forshaga kommun har landets nöjdaste kunder.

Om statistiken
Statistiken över hushållsavfall är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för hushållsavfall. Den fullständiga statistiken över behandlingen av hushållsavfall i Sverige 2018 finns i årsskriften Svensk Avfallshantering.