Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Här är Sveriges strategi för cirkulär ekonomi

I juli presenterade regeringen sin plan för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Avfall Sverige välkomnar strategin, men anser samtidigt att andra styrmedel krävs för verklig förändring.

Frival ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på lösningar som ökar möjligheten för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall, ett så kallat frival. 

”Samordna insamlingen från hushållen”

Regeringen bör riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret för returpapper. Istället efterfrågas en samlad lösning för insamlingen från hushållen för returpapper, matavfall och förpackningar.

kläder och annan textil

Inspel till textilutredningen

Avfall Sverige har lämnat kommentarer till den pågående utredningen om ett producentansvar för textil. 

Överfulla soptunnor, nedskräpning

Nationella avfallsplanen reviderad

Naturvårdsverket har reviderat Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program utifrån nya krav i EU:s avfallspaket.

Remiss om skrotat producentansvar för returpapper

Den 1 juli kom så den aviserade remissen ”Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper” där regeringen väljer att slopa producentansvaret för returpapper och frångå principen att förorenaren betalar.

NYA RAPPORTER

Strategi för mottagning av förorenade (jord)massor på avfallsanläggningar

Syftet med detta projekt har varit att ta fram rekommendationer och förslag till rutiner för att uppnå ett förbättrat och mer likriktat arbete med mottagning av förorenade jordmassor på...

Analysis of PFAS in slag and condensate from municipal waste incineration

I den här studien har en analysmetod utvecklats för att mäta halter av 11 miljöfarliga PFAS-ämnen i aska och kondensat.

En jämförande studie av två slamtömningstekniker – heltömning och mobil avvattning med polymerer

För att få bättre kunskap och mer fakta om heltömning och mobil avvattning med polymerer är en studie genomförd av WSP med bidrag från Avfall Sveriges utvecklingssatsning och några kommunala...

Förstudie om förbättrad hantering av farligt avfall på ÅVC

Avfall Sveriges har sett behovet av att titta närmare på frågan kring hur man kan förbättra hanteringen av märkning, packning och klassning av farligt avfall på återvinningscentraler som sedan skickas...

avfallstrenden

Följ oss på