Här är vägen mot fossilfri energiåtervinning

Det är möjligt att nå målen om halverade utsläpp till 2030 och att reducera utsläppen mycket mer till 2045. Men det kräver stora förändringar och starkare styrmedel. Det visar en stor studie som Avfall Sverige låtit genomföra.

Idag står energiåtervinning av avfall för 6 procent av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige. Den absolut största delen kommer från plast i verksamhets- eller restavfall, att det hamnar i restavfallet har energiåtervinnarna inte rådighet över. För att nå en fossilfri energiåtervinning krävs därför samverkan med aktörer som kan påverka andra delar av produkternas livscykel; stora steg måste exempelvis tas inom produktdesign och materialåtervinning. Både producenter och lagstiftare har här en mycket viktig roll. Men energiåtervinningsbranschen måste också vara en del av lösningen på problemet.

Beräkningarna i det backcastingprojekt som nu lämnat sin rapport visar att störst effekt kan fås genom minskat inflöde av plast, framför allt från verksamhetsavfallet. Stora vinster kan göras genom ökad utsortering av plast från bygg- och rivningsavfallet men också genom en utbyggd fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial. 

CCS, infångning och lagring av koldioxid, beräknas få en viktig funktion för den fossila plast som ändå kommer att finnas kvar i avfallsflödet. De tio största energiåtervinningsanläggningarna antas ha installerat CCS till 2045. Därtill antas de 15 största anläggningarna då ha installerat eftersorteringsanläggning för utsortering av plast från restavfall. 

För att kunna genomföra alla nödvändiga förändringar krävs flera nya eller förändrade styrmedel. Några exempel gäller möjlighet att införa differentierade avgifter för hushålls- och verksamhetsavfall, möjlighet att ställa krav på avfallslämnare att sortera ut fossil plast och tuffare styrmedel för fossilfria transporter. Viktigast är kanske lagkrav på att sortera ut fossilt material innan energiåtervinning i kombination med kvotplikt på att använda återvunnen plast vid nyproduktion. Det vore också önskvärt att kommuner upphandlar en kolsänka när de upphandlar behandling av kommunalt avfall genom energiåtervinning.

– Dagens regelverk är ofullständigt. Producentansvaret omfattar endast visst material, insamlingsansvaret är svagt och konsumentens ansvar är otydligt för gemene man. Dessa brister leder i sin tur till en otydlig bild av vem som egentligen ska ta ansvar och var i värdekedjan kostnaden bör tas. Ju mer detta förtydligas, desto enklare och billigare blir det att nå fossilfri energiåtervinning, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Projektet är tänkt att utgöra en plattform för enskilda bolags strategiska arbete mot minskat klimatavtryck, men kommer också att vara till stor hjälp i Avfall Sveriges fortsatta arbete för en miljöriktigt och långsiktigt hållbar avfallshantering.

Läs mer i rapport 2021:09 Backcasting – Hur når Sverige fossilfri energiåtervinning från avfallsförbränning?
och i kortversionen som kan laddas ner här
 


Skriv ut:

Datum