För medlemmar

Nyheter

dokument ikon

PM Övertagande av ansvar för förpackningsavfall

Advokatfirman Lindahl har utrett vilka lösningar som är möjliga ur ett upphandlingsperspektiv för att göra övergången till kommunalt  ansvar gällande etablerad FNI vid flerbostadshus så smidig som möjligt. Följande frågeställningar har utretts:

 1. Är det möjligt att genomföra en annonserad upphandling respektive en
  direktupphandling av ett tjänstekontrakt enligt lagen (2016:1145) om
  offentlig upphandling (LOU)?
 2. Är det möjligt att genomföra en upphandling av en tjänstekoncession enligt
  lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)?
 3. Är det möjligt att upprätta ett auktorisationssystem, samt vilka möjligheter
  och utmaningar finns med ett sådant system?
 4. Är det möjligt att under en övergångsperiod utföra insamling av
  förpackningsavfall med stöd av befintliga avtal som omfattar insamling av
  kommunalt avfall, exempelvis mat- och restavfall?

Här hittar du PM:et

dokument ikon

PM om ersättningsmodell

Naturvårdsverkets konsekvensutredning innehåller dock ingen beskrivning av den föreslagna ersättningsmodellen och ingen information om vilka kostnader som inkluderas eller hur de beräknats. Även motivering till de justeringar som gjorts saknas. 
 
För att kommunerna ska kunna förstå vilka kostnader som inkluderats och för att kunna avge ett välgrundat remissvar bifogas ett PM, som är en justerad version av det PM med bilagor och excelunderlag som skickades in till Naturvårdsverket i maj. I PM:et presenteras förutsättningar, principer och antaganden för kostnadsberäkningar och förslag på ersättningsmodell. Tanken är att detta ska ge kommunerna ett bra underlag för det fortsatta planeringsarbetet.
Här hittar du vårt PM
dokument ikon

Räknesnurra för beräkning av ersättning

Miljö- och avfallsbyrån har på uppdrag av Avfall Sverige tagit fram en räknesnurra som kan användas för att beräkna vilken ersättning kommunen får för insamlingen av förpackningsavfallet med de belopp som finns i Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter.

Här hittar du räknesnurran
dokument ikon

Generell checklista kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall

Som ett led i vägledningen till medlemmarna när det gäller det beslutade kommunala insamlingsansvaret för förpackningsavfall har Avfall Sverige tagit fram en generell checklista som finns tillgänglig på medlemssidorna

Checklistan innehåller bland annat: 

 • Punkter angående ansvarsfördelningen inom kommunen, 
 • Åtgärder i relation till producentansvarsorganisationer och andra externa aktörer, 
 • Relationen till verksamheter som har en avfallshantering som är samlokaliserad med avfallshanteringen från hushåll,
 • Interna åtgärder inom renhållarens organisation så som planering och beslutsprocesser för avfallsplan, avfallsföreskrifter och avfallstaxa, 
 • Befintliga avtal med producenterna, 
 • Upphandling respektive egen regi, 
 • Information till hushållen, 
 • Statistik avseende förpackningsavfall,
 • Verifiering av miljötillstånd, 
 • Borttransport av förpackningsavfall och transporttillstånd, 
 • Driftsfrågor, 
 • Finansiering av investeringar, 
 • Kostnadsberäkningar.

Det är Avfall Sveriges förhoppning att checklistan ska utgöra ett användbart och konkret stöd i arbetet med att planera för ett kommunalt insamlingsansvar. Avfall Sverige arbetar också med att ta fram en mer fördjupad vägledning i form av PM som väntas bli klar inom några veckor. På medlemssidorna finns svar på vanliga frågor om insamlingsansvaret.  

Här hittar du checklistan