Rapporter & utveckling

Så här ansöker du

Innan ni påbörjar ditt arbete för att skriva en ansökan, läs denna information, för att få svar på dessa viktiga frågor: 

Vilka projekt kan man ansöka om? 

Utvecklingssatsningen finansieras genom våra medlemmar, Sveriges kommuner. Utgångspunkten för alla projektansökningar är därför att projekten ska utgå från medlemmarnas behov och vara starkt medlemsförankrade, framförallt genom Avfall Sveriges arbetsgrupper. Projektansökan bör också ha sin grund i Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall”.  

Syftet med Avfall Sveriges utvecklingssatsning är att genom samordnade insatser främja Avfall Sveriges medlemmars verksamhetsutveckling för en avfallshantering som är miljöriktig och hållbar utifrån ett samhällsansvar. Utifrån detta syfte kan projekten omfatta tekniska-, ekonomiska-, strategiska-, juridiska-, sociala- och beteendefrågor samt informations- och kommunikationsfrågor. Detta kan ses i ett perspektiv som omfattar såväl den yttre miljön som arbetsmiljön och hälsan.  

Framförallt ska projekt inom utvecklingssatsningen ska ha tillräcklig relevans för merparten av Avfall Sveriges medlemmar. Projekt inom fokusområdena prioriteras vid ansökan. 

Vilka projektansökningar finansierar utvecklingssatsningen inte? Satsningen finansierar inte: 

Vem kan ansöka? 

Alla kan ansöka om projektbidrag från Avfall Sverige Utveckling, såväl medlemmar som icke medlemmar. Det förutsätts att sökande är en juridisk person eftersom detta är nödvändigt för att ingå avtal med Avfall Sverige för genomförande av projektet.  

Hur ansöker man? 

För att söka finansiering behöver ni fylla i en ansökningsblankett (se mall nedan) samt skriva en projektbeskrivning (se mall nedan). De finns en instruktion för hur dessa fylls i och vilken information som efterfrågas i projektbeskrivningen att ladda ned (se instruktion för ansökan nedan). Både ansökan och projektbeskrivning ska skickas ifyllda med e-post senast sista ansökansdagen. Ansökningar som inkommer efter detta datum behandlas vid nästkommande beslutssammanträde. 

Påbörja ansökan i god tid. Att fylla i blankett och skriva projektansökan kan ta flera dagar. Dessutom kan det vara en god idé att stämma av er projektidé med någon av Avfall Sveriges rådgivare inom respektive expertområde eller Avfall Sveriges utvecklingschef som är ansvarig för utvecklingssatsningen.  

Senast uppdaterad - 2022-08-17

Jessica Christensen

KONTAKT

Jessica Christiansen

Utbildnings- och utvecklingschef