2012:U09/Handbok i kommunal avfallsplanering. Vägledning för ett framgångsrikt arbete

  • Pris: 300

Denna handbok har ersatts av en nyare version, 2018:16. 

De som har varit framgångsrika i sitt avfallsplanearbete har ofta lagt stor vikt vid målarbete, kommunikation och politisk förankring. De samlade erfarenheterna från olika kommuner, utgör tillsammans med intentionerna i lagstiftningen grunden för denna handbok i avfallsplanering.

Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Innehållet regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Den första versionen av denna handbok togs fram år 2006 i samband med att Naturvårdsverket gav ut nya föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Det visade sig att det fanns ett behov av vägledning som underlättar kommunal avfallsplanering och bidrar till att arbetet blir framgångsrikt. Genom ändringar i Miljöbalken och en ny avfallsförordning som gäller från år 2011 har EUs senaste avfallsdirektiv implementerats i svensk lagstiftning. Det fanns därför behov av att revidera handboken, främst med anledning av ny lagstiftning som kommunerna har att förhålla sig till. Innehållet som helhet har uppdaterats med anledning av andra förändringar som har skett. Delvis nya exempel och erfarenheter har lagts till.

Naturvårdsverkets föreskrifter innehåller enbart krav på sådana uppgifter som ska ingå i en avfallsplan och i länsstyrelsens sammanställning av de kommunala avfallsplanerna. Arbetssättet lämnas öppet i föreskrifterna. Den enda vägledning som ges om arbetssättet finns i de tillhörande allmänna råden. I dessa, under rubriken ”Allmänt om avfallsplaner”, sägs att kommunen bör beakta möjligheten att utarbeta avfallsplanen gemensamt med andra kommuner. Det anges också att arbetet med avfallsplanen bör organiseras på ett sätt som underlättar integration med övrig verksamhet i kommunen och att planen bör vara utformad så att dess innehåll kontinuerligt kan uppdateras, följas upp och kommuniceras.

Handboken ska ge vägledning till kommunerna i det lokala planeringsarbetet. Den ska inspirera och förmedla erfarenheter från kommuner som på olika sätt har varit framgångsrika i sitt arbete. Handboken kan förhoppningsvis underlätta arbetet och lyfta fram viktiga frågeställningar och kritiska moment i avfallsplaneringsprocessen.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Denna handbok har ersatts av en nyare version, 2018:16. 

De som har varit framgångsrika i sitt avfallsplanearbete har ofta lagt stor vikt vid målarbete, kommunikation och politisk förankring. De samlade erfarenheterna från olika kommuner, utgör tillsammans med intentionerna i lagstiftningen grunden för denna handbok i avfallsplanering.

Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Innehållet regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Den första versionen av denna handbok togs fram år 2006 i samband med att Naturvårdsverket gav ut nya föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Det visade sig att det fanns ett behov av vägledning som underlättar kommunal avfallsplanering och bidrar till att arbetet blir framgångsrikt. Genom ändringar i Miljöbalken och en ny avfallsförordning som gäller från år 2011 har EUs senaste avfallsdirektiv implementerats i svensk lagstiftning. Det fanns därför behov av att revidera handboken, främst med anledning av ny lagstiftning som kommunerna har att förhålla sig till. Innehållet som helhet har uppdaterats med anledning av andra förändringar som har skett. Delvis nya exempel och erfarenheter har lagts till.

Naturvårdsverkets föreskrifter innehåller enbart krav på sådana uppgifter som ska ingå i en avfallsplan och i länsstyrelsens sammanställning av de kommunala avfallsplanerna. Arbetssättet lämnas öppet i föreskrifterna. Den enda vägledning som ges om arbetssättet finns i de tillhörande allmänna råden. I dessa, under rubriken ”Allmänt om avfallsplaner”, sägs att kommunen bör beakta möjligheten att utarbeta avfallsplanen gemensamt med andra kommuner. Det anges också att arbetet med avfallsplanen bör organiseras på ett sätt som underlättar integration med övrig verksamhet i kommunen och att planen bör vara utformad så att dess innehåll kontinuerligt kan uppdateras, följas upp och kommuniceras.

Handboken ska ge vägledning till kommunerna i det lokala planeringsarbetet. Den ska inspirera och förmedla erfarenheter från kommuner som på olika sätt har varit framgångsrika i sitt arbete. Handboken kan förhoppningsvis underlätta arbetet och lyfta fram viktiga frågeställningar och kritiska moment i avfallsplaneringsprocessen.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-08-16