Om oss

Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter 

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Avfall Sverige och Avfall Sverige AB (nedan enbart kallat Avfall Sverige). Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och i övrigt utifrån riktlinjer som gäller för Avfall Sveriges verksamhet. 

Personuppgiftsansvarig 

Avfall Sverige är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom föreningen och företaget. 

När sker behandling av personuppgifter och vilka personuppgifter registreras? 

Avfall Sverige behandlar personuppgifter när du: 

Laglig grund för behandling av personuppgifter 

Avfall Sverige hänvisar i första hand till berättigat intresse för behandling av personuppgifter och i förekommande fall också till avtal eller rättslig förpliktelse. 

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter 

De personuppgifter som behandlas hos oss används dels för att fullfölja vårt uppdrag gentemot våra medlemmar i enlighet med våra stadgar, dels för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Avfall Sveriges tjänsteutbud. 

Registrerade uppgifter 

Normalt hanteras namn och e-postadress. När företrädare för en organisation gör beställningar och anmälningar registreras också personuppgift på organisationens kontaktperson. Därutöver registreras bara sådana personuppgifter som är nödvändiga för att Avfall Sverige ska kunna fullfölja den uppgift för vilken personuppgiften behövs. 

Avfall Sverige registrerar aldrig så kallade känsliga uppgifter med undantag av uppgifter om till exempel allergier eller speciell kost vid evenemang som Avfall Sverige anordnar. Vi förutsätter att du vill att sådana uppgifter hanteras av oss och kan lämnas vidare till restauranger, konferensarrangörer och liknande. 

Enkätsvar och annat underlag för benchmarking anonymiseras efter genomfört uppdrag. 

Utlämnande av personuppgifter 

När personuppgifter hanteras av Avfall Sverige i någon av nämnda situationer enligt förteckningen ovan, kan personuppgifter komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Avfall Sverige, i den utsträckning det krävs för att administrera eller för utföra uppdraget. 

I samtliga ovan nämnda situationer är Avfall Sverige personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Avfall Sverige använder sig av och där personuppgifter hanteras, är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Avfall Sveriges instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Avfall Sveriges instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut (rättslig förpliktelse). 

Hur länge finns uppgifterna kvar? 

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera eller är skyldiga enligt lagstiftning att hantera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att det aktuella kundförhållandet har upphört, till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort. 

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Avfall Sverige kan du vända dig till Peter Westling via e-post eller under adressen Avfall Sverige, att. Peter Westling, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö. 

Registerutdrag och rättelser 

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Avfall Sverige. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Avfall Sveriges kontaktperson enligt ovan. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller vill få den borttagen från till exempel utskickslistor, kan du också vända dig till vår kontaktperson och skriftligen begära ändring. 

Cookies    

Vad är cookies 

Cookies är små bitar av text som din webbläsare skickar via den webbplats du besöker. En cookie-fil lagras i din webbläsare och tillåter Tjänsten eller en tredjepart att känna igen dig för att ditt nästa besök ska förenklas och göra Tjänsten mer tillgänglig. 

Cookies kan vara "beständiga" eller "sessions" cookies. 

Hur Avfall Sverige använder sig av cookies 

När du besöker avfallsverige.se, kan vi komma att lagra ett antal cookies i din webbläsare. 

Vi använder cookies av följande skäl: för att aktivera vissa funktioner, möjliggöra statistik och lagra dina preferenser, 

Vi använder både session och beständiga cookies samt olika typer av cookies: 

Grundläggande cookies
Vi kan använda grundläggande cookies för att verifiera användare och förhindra bedrägeri av användarkonton. 

Trejdeparts cookies 

Förutom våra egna cookies, kan vi också använda olika tredjeparts cookies för att rapportera användarstatistik för Tjänsten, leverera annonser på och genom Tjänsten, och så vidare. 

Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och även ändra dina inställningar i vår Cookie policy

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade från intrång. Avfall Sverige har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. 

Senast uppdaterad - 2023-05-05