2013:D02/Handbok för deponigas

  • Pris: 300

Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att sammanställa kunskap och erfarenheter kring deponigas till en lättbegriplig, överskådlig och användbar handbok som kan användas av olika avnämare. Handboken för deponigas riktar sig till verksamhetsutövare  ägare till och driftspersonal för avfallsanläggningar), myndigheter, leverantörer/entreprenörer (av deponigasuttagssystem), konsulter och andra som har ett intresse av deponigas.

Handboken avser utgöra en värdefull kunskapskälla för nyanställda i branschen, intresserade, proffs, etc. som jobbar med frågor kring deponigas. Handboken ersätter inte lagar, förordningar och föreskrifter utan ska ses som vägledning och rådgivning för avnämare. Den kan även utgöra underlag och undervisningsmaterial för kurser, seminarier, temadagar, etc. tillsammans med enkla övningar och fältbesök. Handboken bör betraktas som ett levande dokument och därmed vara föremål för regelbunden inventering och uppdatering.

Handboken är baserad på en kombination av olika informationskällor så som

  • litteraturstudier,
  • referensgruppsmöten,
  • intervjuer med verksamhetsutövare inom deponigas, och
  • fältbesök på anläggningar.

För att handboken ska vara högaktuell och förankrad i den dagliga verksamheten har också ett antal avfallsanläggningar med deponigasuttagssystem besökts. Fältbesöken kombinerades med intervjuer med verksamhetsutövare (driftspersonal, gasföreståndare, etc.). Intervjuerna tog bland annat upp frågeställningar kring skötsel och drift av anläggningar samt försökt fånga in erfarenheter och utmaningar, och hur dessa har lösts, på anläggningarna.

Handboken om deponigas är uppbyggd i olika detaljnivåer för att göra materialet överskådligt och för att läsaren snabbt ska hitta till de stycken som denne är intresserad av. Varje kapitel inleds med en punktlista över vilka huvudämnen som tas upp i kapitlet. Därefter följer en inledande beskrivning av ämnet. Fördelat på olika rubriker beskrivs sedan ämnet mer ingående. Tips och råd tydliggörs i separata rutor. Sist i varje kapitel sammanfattas kapitlet i punktform.


Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att sammanställa kunskap och erfarenheter kring deponigas till en lättbegriplig, överskådlig och användbar handbok som kan användas av olika avnämare. Handboken för deponigas riktar sig till verksamhetsutövare  ägare till och driftspersonal för avfallsanläggningar), myndigheter, leverantörer/entreprenörer (av deponigasuttagssystem), konsulter och andra som har ett intresse av deponigas.

Handboken avser utgöra en värdefull kunskapskälla för nyanställda i branschen, intresserade, proffs, etc. som jobbar med frågor kring deponigas. Handboken ersätter inte lagar, förordningar och föreskrifter utan ska ses som vägledning och rådgivning för avnämare. Den kan även utgöra underlag och undervisningsmaterial för kurser, seminarier, temadagar, etc. tillsammans med enkla övningar och fältbesök. Handboken bör betraktas som ett levande dokument och därmed vara föremål för regelbunden inventering och uppdatering.

Handboken är baserad på en kombination av olika informationskällor så som

  • litteraturstudier,
  • referensgruppsmöten,
  • intervjuer med verksamhetsutövare inom deponigas, och
  • fältbesök på anläggningar.

För att handboken ska vara högaktuell och förankrad i den dagliga verksamheten har också ett antal avfallsanläggningar med deponigasuttagssystem besökts. Fältbesöken kombinerades med intervjuer med verksamhetsutövare (driftspersonal, gasföreståndare, etc.). Intervjuerna tog bland annat upp frågeställningar kring skötsel och drift av anläggningar samt försökt fånga in erfarenheter och utmaningar, och hur dessa har lösts, på anläggningarna.

Handboken om deponigas är uppbyggd i olika detaljnivåer för att göra materialet överskådligt och för att läsaren snabbt ska hitta till de stycken som denne är intresserad av. Varje kapitel inleds med en punktlista över vilka huvudämnen som tas upp i kapitlet. Därefter följer en inledande beskrivning av ämnet. Fördelat på olika rubriker beskrivs sedan ämnet mer ingående. Tips och råd tydliggörs i separata rutor. Sist i varje kapitel sammanfattas kapitlet i punktform.


Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-08-16