2016:24/Kommunal samverkan inom avfallssektorn – erfarenheter och utvecklingstendenser

  • Pris: 300

Mycket talar för en ökad samverkan inom avfallsområdet. Avfallsfrågorna blir mer omfattande och mer regionala, dels i produktionsledet i jakten på skalfördelar, dels gentemot kunder och medborgare som fokuserar på verksamhetens innehåll snarare än kommungränsen. Det indikerar på en fortsatt utveckling av samverkan som strategi för att klara uppdraget och utveckla avfallsorganisationer som klarar framtidens krav.

Avfallssektorn har en lång tradition av interkommunal samverkan. I takt med att sektorn ställts inför ökade krav har samarbeten växt i omfattning, utvecklats och breddats. 

Kommunal samverkan generellt ökar i form av gemensamma organisationer. Detta sker dels genom att fler organisationer bildas och dels genom att fler kommuner går med i gemensamma organisationer. Motsvarande utveckling gäller också för avfallssektorn där det tillkommit flera gemensamma organisationer och fler kommuner har gått med i samverkan, framför allt i kommunalförbund. Nästan hälften av landets kommuner samverkar i gemensam organisation inom avfallssektorn.

Inom ramen för studien har intervjuer med 14 kommunföreträdare genomförts. Samverkan uppfattas som avgörande för att få till stånd en mer rationell volym och högre effektivitet i utförandet. En annan tydlig drivkraft avser rekrytering och kompetensförsörjning. Legala krav kring miljö, som behandling och återvinning, uppfattas som starkt pådrivande såväl som att kunder och medborgare förväntar sig ständig utveckling av tjänsteinnehåll och servicenivåer.

Sammantaget är intrycken från intervjuerna att samverkan fungerar väl. Värt att notera är emellertid att det aktualiserar en mängd olika praktiska frågor som behöver hanteras för att de inte ska utgöra hinder. Det gäller till exempel att komma tydligt överens om var och hur möten ska hållas, hur information kan spridas samt den gemensamma organisationens koppling till kommunernas övriga verksamheter.cv


Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Mycket talar för en ökad samverkan inom avfallsområdet. Avfallsfrågorna blir mer omfattande och mer regionala, dels i produktionsledet i jakten på skalfördelar, dels gentemot kunder och medborgare som fokuserar på verksamhetens innehåll snarare än kommungränsen. Det indikerar på en fortsatt utveckling av samverkan som strategi för att klara uppdraget och utveckla avfallsorganisationer som klarar framtidens krav.

Avfallssektorn har en lång tradition av interkommunal samverkan. I takt med att sektorn ställts inför ökade krav har samarbeten växt i omfattning, utvecklats och breddats. 

Kommunal samverkan generellt ökar i form av gemensamma organisationer. Detta sker dels genom att fler organisationer bildas och dels genom att fler kommuner går med i gemensamma organisationer. Motsvarande utveckling gäller också för avfallssektorn där det tillkommit flera gemensamma organisationer och fler kommuner har gått med i samverkan, framför allt i kommunalförbund. Nästan hälften av landets kommuner samverkar i gemensam organisation inom avfallssektorn.

Inom ramen för studien har intervjuer med 14 kommunföreträdare genomförts. Samverkan uppfattas som avgörande för att få till stånd en mer rationell volym och högre effektivitet i utförandet. En annan tydlig drivkraft avser rekrytering och kompetensförsörjning. Legala krav kring miljö, som behandling och återvinning, uppfattas som starkt pådrivande såväl som att kunder och medborgare förväntar sig ständig utveckling av tjänsteinnehåll och servicenivåer.

Sammantaget är intrycken från intervjuerna att samverkan fungerar väl. Värt att notera är emellertid att det aktualiserar en mängd olika praktiska frågor som behöver hanteras för att de inte ska utgöra hinder. Det gäller till exempel att komma tydligt överens om var och hur möten ska hållas, hur information kan spridas samt den gemensamma organisationens koppling till kommunernas övriga verksamheter.cv


Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".