2017:01/Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter

 • Pris: 300

Rapporten 2017:1 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter har reviderats i december 2022. Genom ändring av rapporten 2017:1 görs ett antal nödvändiga ändringar och förtydliganden i rapporten.  

Sammanfattning av justeringar i underlaget sedan den senaste revideringen i mars 2021: 

 • Förtydliganden avseende förslag till reglering i kommunens avfallsföreskrifter av definitionen av kommunalt avfall och kommunens avfallsansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 
 • Förslag till reglering avseende kravet på utsortering av förpackningsavfall.  
 • Förslag till reglering i avfallsföreskrifterna med utgångspunkt i Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M 6891-20 (Tiptapp), 
 • Förslag till reglering avseende utsortering av förpackningsavfall under kommunalt avfallsansvar. 
 • Förslag till regleringen avseende separat utsortering och hantering av invasiva växter. 
 • Förslag till reglering av bestämmelse om grund för debitering av felsorteringsavgifter. 
 • Några redaktionella ändringar har också gjorts i underlaget. 
 • Ändringar i föreskriftsdelen anges i kursiv stil. Strykningar i föreskriftsdelen anges med genomstruken text. 

Föreliggande justeringsunderlag till rapporten är utgivet av Avfall Sverige och utgör inte en med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) gemensam publikation. Ursprungsversionen av rapporten 2017:1 togs fram tillsammans med SKR och återfinns hos SKR som cirkulär 07:20.

 

OBS: Rättelse avsnittet ”särskilt om förpackningar” s. 39:

Det som anges under rubriken ska utgå och det som anges här nedan är det som gäller. 

Enligt 9 kap. 3 § punkt 1 avfallsförordningen får föreskrifter enligt ovan nämnda
9 kap. 1 § punkt 1 inte avse hantering av avfall som en producent eller producentansvarsorganisation hanterar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 12-15 §§ miljöbalken. I 15 kap. 12 § regleras producenters och producentansvarsorganisationers ansvar. Genom reglering av ett kommunalt insamlingsansvar i förpackningsförordningen har producenternas ansvar med stöd av 15 kap. 12 § miljöbalken inskränkts i den delen. Bedömningen är därför att kommunen har bemyndigande att meddela föreskrifter även hur utrymmen, behållare och andra anordningar för avfall ska vara beskaffade och skötas (jfr. ovan nämnda 9 kap. 1 § punkt 1 avfallsförordningen). Sammanfattningsvis innebär detta att kommunens hantering av förpackningsavfall inom ramen för kommunalt insamlingsansvar kan regleras i avfallsföreskrifterna, men inte sådan hantering av förpackningsavfallet som utförs av producenterna.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Rapporten 2017:1 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter har reviderats i december 2022. Genom ändring av rapporten 2017:1 görs ett antal nödvändiga ändringar och förtydliganden i rapporten.  

Sammanfattning av justeringar i underlaget sedan den senaste revideringen i mars 2021: 

 • Förtydliganden avseende förslag till reglering i kommunens avfallsföreskrifter av definitionen av kommunalt avfall och kommunens avfallsansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 
 • Förslag till reglering avseende kravet på utsortering av förpackningsavfall.  
 • Förslag till reglering i avfallsföreskrifterna med utgångspunkt i Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M 6891-20 (Tiptapp), 
 • Förslag till reglering avseende utsortering av förpackningsavfall under kommunalt avfallsansvar. 
 • Förslag till regleringen avseende separat utsortering och hantering av invasiva växter. 
 • Förslag till reglering av bestämmelse om grund för debitering av felsorteringsavgifter. 
 • Några redaktionella ändringar har också gjorts i underlaget. 
 • Ändringar i föreskriftsdelen anges i kursiv stil. Strykningar i föreskriftsdelen anges med genomstruken text. 

Föreliggande justeringsunderlag till rapporten är utgivet av Avfall Sverige och utgör inte en med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) gemensam publikation. Ursprungsversionen av rapporten 2017:1 togs fram tillsammans med SKR och återfinns hos SKR som cirkulär 07:20.

 

OBS: Rättelse avsnittet ”särskilt om förpackningar” s. 39:

Det som anges under rubriken ska utgå och det som anges här nedan är det som gäller. 

Enligt 9 kap. 3 § punkt 1 avfallsförordningen får föreskrifter enligt ovan nämnda
9 kap. 1 § punkt 1 inte avse hantering av avfall som en producent eller producentansvarsorganisation hanterar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 12-15 §§ miljöbalken. I 15 kap. 12 § regleras producenters och producentansvarsorganisationers ansvar. Genom reglering av ett kommunalt insamlingsansvar i förpackningsförordningen har producenternas ansvar med stöd av 15 kap. 12 § miljöbalken inskränkts i den delen. Bedömningen är därför att kommunen har bemyndigande att meddela föreskrifter även hur utrymmen, behållare och andra anordningar för avfall ska vara beskaffade och skötas (jfr. ovan nämnda 9 kap. 1 § punkt 1 avfallsförordningen). Sammanfattningsvis innebär detta att kommunens hantering av förpackningsavfall inom ramen för kommunalt insamlingsansvar kan regleras i avfallsföreskrifterna, men inte sådan hantering av förpackningsavfallet som utförs av producenterna.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2024-03-25