2017:31/Manual för plockanalys av hushållens mat- och restavfall

 • Pris: 300

Manualen är en reviderad version av den manual som Avfall Sverige tog fram 2013, utifrån den första manualen från 2005, och som föreslår en metod som bygger på praktiska erfarenheter och litteraturstudier. Uppdateringen av manualen baseras till stor del på erfarenheter och synpunkter som framkommit vid Avfall Sveriges nationella kartläggning av plockanalyser enligt rapport 2016:28.

En uppdatering har gjorts 2020 med främsta syfte att bidra till ökad signifikans i erhållna resultat genom att tydliggöra nyckelanvisningar som är av särskild betydelse för resultatens tillförlitlighet. I samband med denna uppdatering har även målgruppsanpassade checklistor för genomförande av plockanalyser tagits fram och vägledningen till registrering och användning av plockanalysdata i Avfall Web har uppdaterats.

Den metod som beskrivs i den uppdaterade manualen är i grunden samma som i tidigare manualer. Viktiga förtydliganden som gjorts avser exempelvis plockanalyser av avfall från system med olikfärgade påsar för optisk sortering samt fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Manualen ger instruktioner för genomförandet av en plockanalys samt ger rekommendationer beträffande arbetsmiljö och skyddsutrustning. Illustrationer och rutor med nyckelrekommendationer understryker särskilt viktiga moment. Till rapporten bifogas detaljerade sorteringsanvisningar, exempel och mallar för bland annat sorteringsprotokoll samt förslag till krav och mervärden vid upphandling av utförare.

Metoden innehåller sex steg:

 1. Planering
 2. Förstudie 
 3. Provinsamling
 4. Provneddelning
 5. Sortering
 6. Utvärdering

Bakgrunden till metoden och varje steg i en plockanalys diskuteras, med referenser till några tidigare genomförda analyser i Sverige och utomlands, i RVF rapport 2005:19.

Denna manual för plockanalys av hushållens mat- och restavfall är skriven för projektledare och beställare av plockanalystjänster vid kommuner samt för sorteringspersonal och utförare av plockanalyser.

Manualen är framförallt tänkt att användas vid plockanalys av hushållsavfall avseende fraktionerna blandat restavfall, utsorterat restavfall och matavfall. Manualen kan även användas för plockanalys av förpackningar och returpapper från fastighetsnära insamlingssystem samt separat insamlad deponirest, där sådan insamling förekommer. Samtliga nämnda avfallsslag har liknande fysikaliska egenskaper och hanteras i insamlingssystem som bygger på hämtning vid fastigheten. Manualen avses kunna tillämpas användas vid plockanalyser av hushållsavfall oavsett insamlingssystem, inklusive system med olikfärgade påsar för optisk sortering samt fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper.

Metodiken är inte direkt tillämpbar vid sortering av grovavfall, vars fysikaliska egenskaper kraftigt avviker från övrigt hushållsavfall och hanteras på ett annat sätt. Plockanalys av grovavfall kräver betydligt större provmängder, andra sätt att välja ut hämtningsställen eller rutter för provinsamling, andra metoder för provneddelning och annan utrustning. I Avfall Sverige rapport 2016:30 Manual för plockanalys av grovavfall beskrivs en metod med samma principiella upplägg som i denna manual.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Manualen är en reviderad version av den manual som Avfall Sverige tog fram 2013, utifrån den första manualen från 2005, och som föreslår en metod som bygger på praktiska erfarenheter och litteraturstudier. Uppdateringen av manualen baseras till stor del på erfarenheter och synpunkter som framkommit vid Avfall Sveriges nationella kartläggning av plockanalyser enligt rapport 2016:28.

En uppdatering har gjorts 2020 med främsta syfte att bidra till ökad signifikans i erhållna resultat genom att tydliggöra nyckelanvisningar som är av särskild betydelse för resultatens tillförlitlighet. I samband med denna uppdatering har även målgruppsanpassade checklistor för genomförande av plockanalyser tagits fram och vägledningen till registrering och användning av plockanalysdata i Avfall Web har uppdaterats.

Den metod som beskrivs i den uppdaterade manualen är i grunden samma som i tidigare manualer. Viktiga förtydliganden som gjorts avser exempelvis plockanalyser av avfall från system med olikfärgade påsar för optisk sortering samt fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Manualen ger instruktioner för genomförandet av en plockanalys samt ger rekommendationer beträffande arbetsmiljö och skyddsutrustning. Illustrationer och rutor med nyckelrekommendationer understryker särskilt viktiga moment. Till rapporten bifogas detaljerade sorteringsanvisningar, exempel och mallar för bland annat sorteringsprotokoll samt förslag till krav och mervärden vid upphandling av utförare.

Metoden innehåller sex steg:

 1. Planering
 2. Förstudie 
 3. Provinsamling
 4. Provneddelning
 5. Sortering
 6. Utvärdering

Bakgrunden till metoden och varje steg i en plockanalys diskuteras, med referenser till några tidigare genomförda analyser i Sverige och utomlands, i RVF rapport 2005:19.

Denna manual för plockanalys av hushållens mat- och restavfall är skriven för projektledare och beställare av plockanalystjänster vid kommuner samt för sorteringspersonal och utförare av plockanalyser.

Manualen är framförallt tänkt att användas vid plockanalys av hushållsavfall avseende fraktionerna blandat restavfall, utsorterat restavfall och matavfall. Manualen kan även användas för plockanalys av förpackningar och returpapper från fastighetsnära insamlingssystem samt separat insamlad deponirest, där sådan insamling förekommer. Samtliga nämnda avfallsslag har liknande fysikaliska egenskaper och hanteras i insamlingssystem som bygger på hämtning vid fastigheten. Manualen avses kunna tillämpas användas vid plockanalyser av hushållsavfall oavsett insamlingssystem, inklusive system med olikfärgade påsar för optisk sortering samt fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper.

Metodiken är inte direkt tillämpbar vid sortering av grovavfall, vars fysikaliska egenskaper kraftigt avviker från övrigt hushållsavfall och hanteras på ett annat sätt. Plockanalys av grovavfall kräver betydligt större provmängder, andra sätt att välja ut hämtningsställen eller rutter för provinsamling, andra metoder för provneddelning och annan utrustning. I Avfall Sverige rapport 2016:30 Manual för plockanalys av grovavfall beskrivs en metod med samma principiella upplägg som i denna manual.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-14