2017:35/Viktiga egenskaper för insamlingspåsar för matavfall

  • Pris: 300

Med hjälp av en projektgrupp med stor erfarenhet inom området har viktiga egenskaper för matavfallspåsar genom hela insamlings- och behandlingskedjan definierats. De tekniska egenskaperna skulle vara materialneutrala, mätbara och det borde även vara möjligt att formulera krav och funktioner utifrån egenskaperna. Det är också en fördel om det finns mätmetoder eller standarder som kraven baseras på. För de icke tekniska egenskaperna är det svårt att tillskriva en mätmetod och standard.

Syftet med projektet är att ta fram underlag med viktiga egenskaper för matavfallspåsar från varje del i insamlings- och behandlingskedjan som medför att det kan skapas en bra kunskapsbas för framtida insamlingspåsar för matavfall och på så sätt stimulera utvecklingen av matavfallspåsar. Syftet är också att öka förståelsen för hela insamlings- och behandlingskedjan. Den övergripande målsättningen är att samla in mer matavfall med hög kvalitet.

Att fokusera på egenskaper och krav är ett sätt att komma bort från diskussionen om påsmaterial och i stället lägga fokus på vad för slags funktion påsen eller bäraren ska uppfylla genom hela insamlings-, behandlings- och avsättningskedjan.  Det långsiktiga målet är att det ska finnas en påse för matavfall som uppfyller alla önskemål om egenskaper längs hela insamlings- och behandlingskedjan. En bättre påse kan vara ett sätt att uppnå det nationella miljömålet om 50 procents insamlat och behandlat matavfall vilket är ett mål som många kommuner arbetar efter.

Hushållens och fastighetsägarnas synpunkter på matavfallspåsen kan sammanfattas med orden: Det ska vara lätt att göra rätt och det ska kännas tryggt! De viktigaste egenskaperna enligt hushållen är att matavfallspåsen ska hålla tätt och inte gå sönder. Andra viktiga egenskaper ur hushållens perspektiv är att matavfallspåsen är lagom stor och att den passar i den hållare för matavfallspåsen som man har i sitt kök. Enkel förslutning av matavfallspåsarna samt ett handtag som underlättar transporten till avfallsutrymmet är andra önskemål från hushållen. En aspekt som framkommit genom detta projekt är att även upplevelsen eller känslan av matavfallspåsen är viktig. Det handlar till exempel om att det ska kännas tryggt att hantera påsen, att lita på att den inte kommer att gå sönder när man bär den och att påsen upplevs som miljövänlig. 

I system med optisk sortering ställs vissa ytterligare krav på den påse som används. Det är viktigt att inget matavfall läcker ut, vare sig i insamlingsfordonet eller vid själva sorteringen varför egenskaperna ”förslutningsbar” och ”hållbar” lyftes upp. Dessa är ju en förutsättning för att den optiska sorteringen ska fungera. En annan förutsättning som också blev till en egenskap är att påsen ska vara läsbar. Här har man, förutom de ”vanliga” gröna plastpåsarna, testat med en mängd olika påsmaterial och utformningar och tester pågår löpande. 

Vissa egenskaper gick inte att kategorisera till en enskild del i insamlings- och behandlingskedjan med tillhörande krav och standarder. Det gäller främst generella egenskaper som är viktiga för en beställare av påsar och avser främst beställare på kommuner. Dessa egenskaper gick att kategorisera i olika grupper: Miljövänlig, informationsmöjligheter, distribution och kvalitetssäkring. Miljövänlig är ett vitt begrepp men avser i detta fall både själva påsen och produktionen. Påsen är en viktig informationsbärare så det är viktigt att det finns möjlighet att kunna trycka information på den. Kvalitetssäkring är en viktig del av insamling av matavfall och påsen får gärna bidra till att det arbetet underlättas. Som vidare studier föreslås framförallt en vidarebearbetning av standarder och krav kopplat till de olika egenskaperna. 

Slutsatsen är att de egenskaper som har arbetats fram är relevanta och väl grundade men att det föreligger ett behov av att vidareutveckla varje egenskaps krav och mätmetoder. 

En annan slutsats är att det material hos påsen som efterfrågas både ska ha en hög hållfasthet hos hushållen och vid insamling samtidigt som det ska på ett enkelt sätt sönderdelas i behandlingen på biogasanläggningen och inte efterlämna några spår (visuella såväl som mikroskopiska) på åkermarken. Det ska samtidigt också vara nedbrytbart i en anaerob miljö. 

Resultaten i denna studie bör användas dels för att få fram underlag för eventuella kommande funktions- och innovationsupphandlingar och dels för att generellt påskynda arbetet med vidareutveckling av dagens påsar. Det bör även i ett framtida projekt kartläggas hur stor beställarnas betalningsvilja är för en bättre påse.

Uppnår vi arbetet med att få fram en påse som uppfyller dessa egenskaper kommer hushåll bli mer benägna att sortera ut mer matavfall och därmed kommer målsättningen i etappmålet om 50 procents insamling att uppfyllas.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Med hjälp av en projektgrupp med stor erfarenhet inom området har viktiga egenskaper för matavfallspåsar genom hela insamlings- och behandlingskedjan definierats. De tekniska egenskaperna skulle vara materialneutrala, mätbara och det borde även vara möjligt att formulera krav och funktioner utifrån egenskaperna. Det är också en fördel om det finns mätmetoder eller standarder som kraven baseras på. För de icke tekniska egenskaperna är det svårt att tillskriva en mätmetod och standard.

Syftet med projektet är att ta fram underlag med viktiga egenskaper för matavfallspåsar från varje del i insamlings- och behandlingskedjan som medför att det kan skapas en bra kunskapsbas för framtida insamlingspåsar för matavfall och på så sätt stimulera utvecklingen av matavfallspåsar. Syftet är också att öka förståelsen för hela insamlings- och behandlingskedjan. Den övergripande målsättningen är att samla in mer matavfall med hög kvalitet.

Att fokusera på egenskaper och krav är ett sätt att komma bort från diskussionen om påsmaterial och i stället lägga fokus på vad för slags funktion påsen eller bäraren ska uppfylla genom hela insamlings-, behandlings- och avsättningskedjan.  Det långsiktiga målet är att det ska finnas en påse för matavfall som uppfyller alla önskemål om egenskaper längs hela insamlings- och behandlingskedjan. En bättre påse kan vara ett sätt att uppnå det nationella miljömålet om 50 procents insamlat och behandlat matavfall vilket är ett mål som många kommuner arbetar efter.

Hushållens och fastighetsägarnas synpunkter på matavfallspåsen kan sammanfattas med orden: Det ska vara lätt att göra rätt och det ska kännas tryggt! De viktigaste egenskaperna enligt hushållen är att matavfallspåsen ska hålla tätt och inte gå sönder. Andra viktiga egenskaper ur hushållens perspektiv är att matavfallspåsen är lagom stor och att den passar i den hållare för matavfallspåsen som man har i sitt kök. Enkel förslutning av matavfallspåsarna samt ett handtag som underlättar transporten till avfallsutrymmet är andra önskemål från hushållen. En aspekt som framkommit genom detta projekt är att även upplevelsen eller känslan av matavfallspåsen är viktig. Det handlar till exempel om att det ska kännas tryggt att hantera påsen, att lita på att den inte kommer att gå sönder när man bär den och att påsen upplevs som miljövänlig. 

I system med optisk sortering ställs vissa ytterligare krav på den påse som används. Det är viktigt att inget matavfall läcker ut, vare sig i insamlingsfordonet eller vid själva sorteringen varför egenskaperna ”förslutningsbar” och ”hållbar” lyftes upp. Dessa är ju en förutsättning för att den optiska sorteringen ska fungera. En annan förutsättning som också blev till en egenskap är att påsen ska vara läsbar. Här har man, förutom de ”vanliga” gröna plastpåsarna, testat med en mängd olika påsmaterial och utformningar och tester pågår löpande. 

Vissa egenskaper gick inte att kategorisera till en enskild del i insamlings- och behandlingskedjan med tillhörande krav och standarder. Det gäller främst generella egenskaper som är viktiga för en beställare av påsar och avser främst beställare på kommuner. Dessa egenskaper gick att kategorisera i olika grupper: Miljövänlig, informationsmöjligheter, distribution och kvalitetssäkring. Miljövänlig är ett vitt begrepp men avser i detta fall både själva påsen och produktionen. Påsen är en viktig informationsbärare så det är viktigt att det finns möjlighet att kunna trycka information på den. Kvalitetssäkring är en viktig del av insamling av matavfall och påsen får gärna bidra till att det arbetet underlättas. Som vidare studier föreslås framförallt en vidarebearbetning av standarder och krav kopplat till de olika egenskaperna. 

Slutsatsen är att de egenskaper som har arbetats fram är relevanta och väl grundade men att det föreligger ett behov av att vidareutveckla varje egenskaps krav och mätmetoder. 

En annan slutsats är att det material hos påsen som efterfrågas både ska ha en hög hållfasthet hos hushållen och vid insamling samtidigt som det ska på ett enkelt sätt sönderdelas i behandlingen på biogasanläggningen och inte efterlämna några spår (visuella såväl som mikroskopiska) på åkermarken. Det ska samtidigt också vara nedbrytbart i en anaerob miljö. 

Resultaten i denna studie bör användas dels för att få fram underlag för eventuella kommande funktions- och innovationsupphandlingar och dels för att generellt påskynda arbetet med vidareutveckling av dagens påsar. Det bör även i ett framtida projekt kartläggas hur stor beställarnas betalningsvilja är för en bättre påse.

Uppnår vi arbetet med att få fram en påse som uppfyller dessa egenskaper kommer hushåll bli mer benägna att sortera ut mer matavfall och därmed kommer målsättningen i etappmålet om 50 procents insamling att uppfyllas.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-14